رمز ارز FTX Token وشناخت آن

FTT رمز ارز FTX است. دارندگان کسری از هزینه های مبادله ای ، کسری از صندوق بیمه تصفیه را دریافت می کنند و می توانند از رمز به عنوان وثیقه و برای بازپرداخت بیشتر نرخهای فرابورس در FTX استفاده کنند.