SwissBorg اطلاعات ارز دیجیتال

پروژه SwissBorg با هدف ایجاد انقلابی در راه حل های مدیریت ثروت با یک رویکرد جامعه محوری که توسط Ethereum طراحی شده است.