هلیوم یک شبکه ماشینی غیرمتمرکز است که توسط زنجیره بلوکی فیزیکی تأمین می شود. این شبکه توسط دروازه هایی ایجاد می شود که در شبکه ما به عنوان ماینر نیز فعالیت می کنند. این اپراتورهای دروازه می توانند بر اساس پوششی که ارائه می دهند و همچنین هزینه های تراکنش حاصل از ماشین های متصل به دروازه خود ، نشانه بگیرند.

Helium توضیحات در مورد هلیوم

Helium یک ارز رمزنگاری شده جدید است. نقاط اتصال برای تأمین و تأیید صحت پوشش بی سیم و هنگامی که دستگاه های موجود در شبکه از طریق Hospots به اینترنت متصل می شوند ، درآمد کسب می کنند

هلیوم استخراج و به صاحبان Hotspot ، شرکت هلیوم و سرمایه گذاران توزیع می شود.
هیچ پیش استخراج هلیوم وجود ندارد و هر ماه تقریباً 5،000،000 هلیوم جدید استخراج می شود.

در پایان هر دوره استخراج ، تقریباً هر 30 تا 60 دقیقه ، هلیوم طبق نمایش تخصیص توزیع می شود