مراحل موفقیت در فروش بیمه نامه عمر

19 فوریه 2021
مراحل موفقیت در فروش بیمه نامه عمر

بازاریابی تخصصی – مراحل موفقیت در فروش بیمه نامه عمر
به منظور شروع فروش بیمه نامه مراحل زیر را باید انجام دهید و گامهای موفقیت در این روش را طبق مفاهیم
ارائه شده در فصل بعد اجرا نمائید.

1-1-احساس نیاز و داشتن هدف

برای اینکه بتوانید برنامه ریزی خوبی داشته باشید، باید بدانید که چه چیزی میخواهید تا برای رسیدن به آنبرنامه ریزی کنید. در واقع باید بدانید که در هر بعد از زندگی خود چه هدف یا اهدافی دارید. به طور مثال مشخص کنید تا پایان هر ماه کسب چه میزان درآمدی را برای خود پیشبینی میکنید؟

براساس توانایی و منابع در دسترس خود هدف قابل دسترسی خود را تعیین نمائید. همچنین باید بتوانید با افراد رابطه خوبی برقرار کنید، اگر شما بتوانید بیاموزید که چگونه هدفگذاری کنید میتوان گفت بزرگترین و مهمترین قدم به سوی موفقیت را برداشته اید. برای موفقیت در این روش بازاریابی حتی اگر تا کنون هیچ چیز را نفروخته باشید.
اما در رابطه سازی توانمند باشید اصل راه را طی کرده اید.
آنچه ذهن انسان بتواند تصور کند، میتواند به دست آورد.
یکی از تفاوتهای میان انسان و ربات داشتن آرزو و دیدن رویاست. در واقع رویا آن چیزی است که در بیرون هست اما شما آنرا ندارید. توجه داشته باشید رویایی که برای رسیدن به آن برنامهای داشته باشید “هدف” نام دارد. اهداف باید دارای ویژگیهای خاصی باشد، اکثر صاحب نظران برنامه ریزی و هدفگذاری از واژه SMART برای هدفگذاری استفاده میکنند. این اصطلاح به معنی هوشمند است و اگر این واژه به حروفش بشکنیم مخفف عباراتی میشود که ویژگی هدف را در خود نهفته دارد.

Specific,S : هدف مشخص و خاص شما باشد. باید مشخص کنید هدفی که میخواهید به آن برسید از چهجنسی است. شاید رسیدن به یک چیز برای شما از اهمیت بالایی برخوردار باشد که برای دیگران کم اهمیت است. پس هدف خاص خود که برای دستیابی به آن برنامهریزی نمودهاید از همان ابتدا مشخص نمائید.
Measurable,M : قابل اندازهگیری باشد. هدف باید قابل توصیف و اندازهگیری باشد. اگر هدفتان دستیابی به پول است، باید میزان آنرا دقیقاً مشخص کنید. اگر هدفتان خرید یک اتومبیل است باید تمامی ویژگیهای اتومبیل مورد نظرتان را از جمله؛ مدل، رنگ، سیستم صوتی و … آن را کامالً مشخص کنید و در دستیابی به آن کاملا  جدی رفتار نمائید.
Achievable,A : قابل دسترسی باشد. هدفی تعیین کنید که رسیدن به آن با شرایط و امکانات فعلی و کنونی که در اختیار دارید، یا در آینده خواهید داشت، قابل دسترسی باشد.
Realistic,R : هدف مورد نظر معقوالنه انتخاب گردد. واقعبینانه هدف خود را مشخص کنید، به طور مثال اگر درآمد ماهیانه شما در حال حاضر یک میلیون تومان است، هدف خود را برای درآمد ماهیانه صد میلیون تومان انتخاب نکنید زیرا دستیابی به این هدف کامالً دور از منطق است.
Bound Time,T : دستیابی به هدف را موعددار کنید. رسیدن به هدف را در مدت زمان مشخصی محدود کنید و در بازه زمانی که تعیین کرده اید برای رسیدن به آن تالش کنید. یکی دریگر از خصوصیاتی که در انتخاب اهدافتان باید در نظر بگیرید این است که اهداف باید قابل تجزیه به هدف های کوچکتر باشد. اهدافتان را به اجزاء کوچکتر تقسیم کنید و برای هر کدام زمانی را مشخص نمایید. این مسأله از آن جهت اهمیت دارد که وقتی اهداف را به اجزای کوچکتر تجزیه میکنید واقعی تر و قابل دسترس تر خواهند شد و میتوانید اقدامات لازم  برای رسیدن به هر یک را تعیین نمایید. زمانی که به هر جزء
از هدف خود در مدت زمان تعیین شده دست یابید انگیزه و انرژی بیشتری برای دستیابی به هدف اصلی و کلی خواهید داشت.

اهدافتان را به هدفهای یکساله، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه تقسیم کنید. اهداف هر روز را مشخص کنید و در انتهای روز میزان دستیابی به هدف را بررسی نمائید و هدف روز بعد را بر اساس آن تعیین کنید. اگر بتوانید روزانه به اهداف مشخص خود برسید، پس از گذشت یک ماه خواهید دید که به اهداف تعیین شده ماهانه خود دست پیدا کرده اید.
نکته دیگری که در هدفگذاری باید به آن توجه ویژه داشته باشید این است که اهداف خود را در یک دفترچه یا تقویم روزشمار یادداشت کنید، این نکته را توهین به حافظه خود تلقی نکنید زیرا نوشتن اهداف به روی کاغذ اولین قدم در راستای انتقال فکر به واقعیت است. اهدافتان را با جمالت مثبت یادداشت کنید تا از تحقق آنها بیشتر اطمینان حاصل کنید.

1-2-تعهد داشتن و احساس مسئولیت

تعهد یعنی تصمیم گرفتن و پای آن ایستادن. تعهد نوعی احساس مسئولیت درونی است.

تعهد به دو دسته تقسیم میشود:
-تعهدی که فرد برای انجام کاری به دیگری دارد، فرد به منظور ایجاد رضایت و یا رسیدن سود و منفعت به دیگری کاری را انجام میدهد. فرد بابت این نوع از تعهد حقوق ثابت دریافت میکند و در ساعات تعیین شده  برای انجام کار حاضر میشود. غالباً نام این نوع تعهد را “شغل” مینامند.
-تعهدی که فرد بر مبنای نگرش شخصی خود دارد و صرفاً برای خود کار میکند. در اینجا رئیس معنی ندارد و فرد برای رشد و ارتقاء خود تالش میکند.
این نکته را همواره در نظر داشته باشید که تعهد باید واقع گرایانه باشد نه محافظه کارانه. یعنی اگر به سیستم فروش خود اطمینان دارید میزان فروش خود را میزانی که واقعاً به آن دست خواهید یافت پیشبینی کرده و تعهد نمائید.

تعهد شما همچنین باید به تدریج رشد کند و میزان فروش شما افزایش یابد. عالوه بر میزان  فروش تعداد افرادی که به عنوان نماینده، جذب سازمان فروش شرکت کردهاید نیز باید افزایش یابد. این تعهد شما بر اساس عمل شما سنجیده میشود. شما باید ابتدا به صورت کوتاه مدت میزان کار خود در هفته، ماه و سال را تعهد نمائید.  کار یعنی مجموع اقدامات از جمله فروش بیمه نامه، جذب نماینده جدید، آموزش نمایندگان جدید جذب شده و ایجاد انگیزه در آنها(  تنها چیزی که میتواند به استمرار کاری شما کمک کند و پایه های ذهنی تان را در سازمان محکم نماید، تعهد است.

در راستای تحقق اهداف خود و شرکت بیمه زندگی خاورمیانه گام بردارید. سازمان خود را ایجاد کنید، بیمه نامه به فروش برسانید و نماینده هایی خبره جذب کنید که همانند شما توانایی فروش بیمه نامه داشته باشند، با ایجاد این سیستم هم به اهدف شخصی خود خواهید رسید و هم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را در رسیدن به اهدافش یاری مینمائید. اینکه بتوانید اهداف شخصی خود را با شرکت بیمه زندگی خاورمیانه همسو سازید
توانسته اید به مشتریان و جامعه در اشاعه فرهنگ بیمه های زندگی خدمت نمائید و به تعهدات خود جامه عمل بپوشانید.

1-3 -آموزش تکنیکهای فروش و بازاریابی

همانگونه که پیشتر گفته شد بازاریابی تخصصی مستلزم این است که شما فردی یادگیرنده باشید. همچنینبتوانید آموخته هایتان را بدون کم و کاست به افراد دیگر نیز انتقال دهید. به همین منظور باید به طور کامل مفاهیم گفته شده در این دفترچه را به خوبی مطالعه نموده تا در فروش و آموزشهای آتی خود به کار بندید. این نکته را فراموش نکنید که شما شروع کننده و به وجود آورنده سازمان خود هستید و با اتکاء بر فروش خود و آموزش به دیگران بیشترین درآمد را کسب خواهید کرد. پس خشت اول را که “خودتان هستید” صاف بگذارید. و فراموش نکنید باید بتوانید

سه نکته اساسی: ایجاد سازمان فروش، بازاریابی و فروش را به درستی بیاموزید، آموزش دهید و به مرحله اجرا درآورید.

1-4 -آموزش فنی رشته های بیمه ای

به منظور آگاهی از نام و خصوصیات فنی محصوالت شما باید بتوانید با دریافت کد نمایندگی و اعلام آمادگی در جلسات آموزش فنی و فروش که شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار مینماید شرکت کنید. مفاهیم را به خوبی فرا گیرید. همچنین دفترچه، آموزش و راهنمای محصولات در پورتال نمایندگان قابل دریافت است.

1-5 -ابزارهای الزم برای شروع فعالیت

برای شروع به موارد زیر نیاز خواهید داشت:
1 یک دفترچه یادداشت یا یک سررسید، به منظور ثبت اهداف فروش، تعهدات و رویدادهای روزانه و همچنین زمان و مکان مالقات هر روز.
2 فرمهای موردنیاز که در قسمت پیوست میباشد.
3 کاتالوگ و بروشور محصوالت بیمه زندگی خاورمیانه
4 جزوات آموزش فنی محصوالت بیمه زندگی خاورمیانه به صورت Pdf
5 فرم پیشنهاد محصوالت بیمه زندگی خاورمیانه
6 موبایل و اینترنت همراه جهت استعالم شرایط بیمهنامه از پورتال نمایندگان شرکت بیمه زندگیخاورمیانه
7 کارت ویزیت

منبع: شبکه بیمه – برای اطلاع بیشتر در مورد بیمه های زندگی، بیمه عمر، بیمه مستمری و بازنشستگی ، جذب نماینده، جذب مدیر فروش به وب سایت شبکه بیمه مراجعه فرمایید.

مقاله‌های مشابه

7 مرحله فروش بیمه عمر (2)

7 مرحله فروش بیمه عمر (2)

18/9/96 چه بلایی سر آدم میاره خیلی جالبه انقدر سنگ، توام داری درست راه میری اینجوری لنگ میزنی، وقتی یه ذره زمانش طولانی تر بشه دیگه لنگ نمیزنی مجبوری اینجوری کنی من دیگه نمیتونم بیام یه ذره میشینی پامیشی، فروش اینو خیلیها حذف میکنن، برای خیلیها تو ذهنشون همون سنگه...

بیشتر بخوانید
7 مرحله فروش بیمه عمر (1)

7 مرحله فروش بیمه عمر (1)

11/9/96 امروز میخوایم 7 مرحله فروش بیمه عمر یا هر محصولی که شما در کل کره زمین میشناسید، وقتی میگم محصول یه روز این محصولی که داریم ازش صحبت میکنیم میتونه هر چیزی به چیزی بجز بیمه عمر باشه، یکی از مهمترین مباحثی که در دوره تکنسین یاد میگیرید و عملاً آچارفرانسه تمام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه