نظرات CSS در مرورگر نمایش داده نمی شوند ، اما می توانند به شما کمک کنند تا کد منبع شما را مستند کنید.


نظرات CSS

از نظرات برای توضیح کد استفاده می شود ، و ممکن است هنگام ویرایش کد منبع در تاریخ بعد به شما کمک کند.

نظرات توسط مرورگرها نادیده گرفته می شوند.

یک نظر CSS در داخل <style>عنصر قرار می گیرد ، و با شروع می شود /*و به پایان می رسد */:

مثال

/* This is a single-line comment */
p {
  color: red;
}

می توانید هر کجا که بخواهید در کد نظر دهید:

مثال

p {
  color: red;  /* Set text color to red */
}

نظرات همچنین می تواند شامل چندین خط باشد:

مثال

/* This is
a multi-line
comment */

p {
  color: red;
}

نظرات HTML و CSS

از آموزش HTML ، یاد گرفتید که می توانید با استفاده از <!--...-->نحو ، نظرات را به منبع HTML خود اضافه کنید .

در مثال زیر ، ما از ترکیبی از نظرات HTML و CSS استفاده می کنیم:

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red; /* Set text color to red */
}
</style>
</head>
<body>

<h2>My Heading</h2>

<!-- These paragraphs will be red -->
<p>Hello World!</p>
<p>This paragraph is styled with CSS.</p>
<p>CSS comments are not shown in the output.</p>

</body>
</html>

منبع