بیاموزید که چگونه دکمه ها را با استفاده از CSS سبک کنید.


سبک اصلی دکمه

 

مثال

.button {
 background-color: #4CAF50; /* Green */
 border: none;
 color: white;
 padding: 15px 32px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 display: inline-block;
 font-size: 16px;
}

رنگ های دکمه ای

    

از background-colorویژگی برای تغییر رنگ پس زمینه یک دکمه استفاده کنید:

مثال

.button1 {background-color: #4CAF50;} /* Green */
.button2 {background-color: #008CBA;} /* Blue */
.button3 {background-color: #f44336;} /* Red */
.button4 {background-color: #e7e7e7; color: black;} /* Gray */
.button5 {background-color: #555555;} /* Black */

اندازه دکمه

    

از font-sizeویژگی برای تغییر اندازه قلم یک دکمه استفاده کنید:

مثال

.button1 {font-size: 10px;}
.button2 {font-size: 12px;}
.button3 {font-size: 16px;}
.button4 {font-size: 20px;}
.button5 {font-size: 24px;}

از paddingویژگی برای تغییر رول یک دکمه استفاده کنید:

    

مثال

.button1 {padding: 10px 24px;}
.button2 {padding: 12px 28px;}
.button3 {padding: 14px 40px;}
.button4 {padding: 32px 16px;}
.button5 {padding: 16px;}

دکمه های گرد شده

    

از border-radiusویژگی برای افزودن گوشه های گرد به یک دکمه استفاده کنید:

مثال

.button1 {border-radius: 2px;}
.button2 {border-radius: 4px;}
.button3 {border-radius: 8px;}
.button4 {border-radius: 12px;}
.button5 {border-radius: 50%;}


حاشیه های دکمه ای رنگی

    

از borderویژگی برای افزودن حاشیه رنگی به یک دکمه استفاده کنید:

مثال

.button1 {
 background-color: white;
 color: black;
 border: 2px solid #4CAF50; /* Green */
}
...

دکمه های قابل حمل

    
    

:hoverهنگامی که ماوس را روی آن قرار می دهید ، از انتخابگر برای تغییر سبک دکمه استفاده کنید.

نکته: استفاده از transition-durationاموال به منظور تعیین سرعت از “شناور” اثر:

مثال

.button {
 transition-duration: 0.4s;
}

.button:hover {
 background-color: #4CAF50; /* Green */
 color: white;
}
...

دکمه های سایه

 

از box-shadowویژگی برای افزودن سایه به یک دکمه استفاده کنید:

مثال

.button1 {
 box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19);
}

.button2:hover {
 box-shadow: 0 12px 16px 0 rgba(0,0,0,0.24), 0 17px 50px 0 rgba(0,0,0,0.19);
}

دکمه های غیرفعال

 

از opacityویژگی برای افزودن شفافیت به یک دکمه استفاده کنید (نمای “غیرفعال” ایجاد می کند).

نکته: همچنین می توانید cursorویژگی را با مقدار “مجاز نیست” اضافه کنید ، که با قرار دادن ماوس روی دکمه “علامت پارکینگ وجود ندارد”:

مثال

.disabled {
 opacity: 0.6;
 cursor: not-allowed;
}

عرض دکمه


 

به طور پیش فرض ، اندازه دکمه با توجه به محتوای متن آن (به اندازه عرض آن) تعیین می شود. از widthویژگی برای تغییر عرض یک دکمه استفاده کنید:

مثال

.button1 {width: 250px;}
.button2 {width: 50%;}
.button3 {width: 100%;}

گروه های دکمه ای

float:leftبرای ایجاد یک گروه دکمه ، حاشیه ها را حذف کرده و به هر دکمه اضافه کنید:

مثال

.button {
 float: left;
}

مرز گروه دکمه

از borderویژگی برای ایجاد یک گروه دکمه ای حاشیه دار استفاده کنید:

مثال

.button {
 float: left;
 border: 1px solid green;
}

گروه دکمه های عمودی

استفاده از display:blockبه جای float:leftبه گروه دکمه زیر یکدیگر جای کنار هم:

مثال

.button {
 display: block;
}

دکمه روی تصویر

برف

دکمه های متحرک

مثال

پیکان را روی شناور اضافه کنید:


مثال

یک اثر “فشرده” روی کلیک اضافه کنید:


مثال

محو شدن در شناور: