بسیاری از چارچوب های CSS رایگان وجود دارد که طراحی پاسخگو را ارائه می دهند.


با استفاده از W3.CSS

یک راه عالی برای ایجاد یک طراحی پاسخگو ، استفاده از یک صفحه سبک پاسخگو ، مانند W3.CSS است

W3.CSS توسعه سایتهایی را که از هر اندازه زیبا به نظر می رسند آسان می کند!

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<body>

<div class="w3-container w3-green">
 <h1>W3Schools Demo</h1>
 <p>Resize this responsive page!</p>
</div>

<div class="w3-row-padding">
 <div class="w3-third">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England.</p>
  <p>It is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
 </div>

 <div class="w3-third">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
  <p>The Paris area is one of the largest population centers in Europe,
  with more than 12 million inhabitants.</p>
 </div>

 <div class="w3-third">
  <h2>Tokyo</h2>
  <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
  <p>It is the center of the Greater Tokyo Area,
  and the most populous metropolitan area in the world.</p>
 </div>
</div>

</body>
</html>

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد W3.CSS ، آموزش W3.CSS ما را بخوانید .


بوت استرپ

چارچوب محبوب دیگر Bootstrap است ، از HTML ، CSS و jQuery برای ایجاد صفحات وب پاسخگو استفاده می کند.

مثال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <div class="jumbotron">
  <h1>My First Bootstrap Page</h1>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-sm-4">
   ...
  </div>
  <div class="col-sm-4">
   ...
  </div>
  <div class="col-sm-4">
  ...
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

منبع