چگونگی شناخت همسر قبل وبعد از ازدواج؟

شناخت همسر به دو مرحله قبل و بعد از ازدواج تقسيم مي‌شود . نخست به شناختي اجمالي از فرد مورد نظرمان دست مي‌يابيم و بر اين مبنا‌، دست به انتخاب مي‌زنيم و او را به همسري بر مي‌گزينيم. چنين گزينشي با ملاحظه سنخيت و همفکري انجام مي‌گيرد تا زمانيکه در شخصيت فرد مورد توجه خود جنبه‌هاي موافقي را نيابيم ، اقدام به تشکيل خانواده نمي‌کنيم . ولي شناختي که تا اين مرحله حاصل مي‌نماييم بسيار محدود است و زماني که در مرحله دوم (پس از ازدواج) به شناخت نويني از همسر دست مي‌يابيم اين دو به هم مي‌پيوندند و تصوير کاملتري را از شريک زندگيمان برايمان حاصل مي‌نمايد .
بايد توجه داشت که شناخت ، امري مقطعي نيست که در زمان خاصي آغاز شود و در موقع مشخصي به پايان رسد بلکه شناخت جريان رو به رشد و روندي تکاملي است . در هر مرحله از زندگي به شناخت عميقتر و کاملتري دست مي‌يابيم که خود موجب تحصيل نگرش جامعي از همسر مي‌گردد .
تشابه يا تفاهم؟ انتظار مشابه بودن با همسر در زندگي مشترک تا چه حد امري منطقي و معقول مي‌باشد ؟ به لحاظ وجود تفاوتهاي فردي بين تمامي انسانها در جنبه‌هاي ذهني ،‌عاطفي ، جسمي و رواني ،‌نمي‌توان توقع داشت که همسر، همانندي و مشابهت تام با شريک زندگيش داشته باشد ،‌به تعبير ديگر ،‌همسر انسان رونوشت دقيقي از شخصيت او نيست بلکه به مرور زمان مي‌توان به تفاهم قابل قبولي با او دست يافت . لذا به همان اندازه که انتظار تشابه ، امري ناممکن و غيرمنطقي مي‌باشد در مقابل انتظار تفاهم داشتن امري ممکن و معقول است .
تفاهم به معناي درک و فهم نقطه نظرات طرف مقابل است يعني با تلاش و تدبير بتوان خود را در ديد شخص ديگر به گونه‌اي قرار داد که آنگونه او به مسايل مي‌نگرد ، بتوان نگريست و از چشم اندازي که او به موضوعات مي‌انديشد ، بتوان انديشيد و از احساسي که او در رابطه با اطرافيان برخوردار است آگاه شد و تمايلات و گرايشهاي او را به طور دقيق درک و فهم نمود .
تصور نادرستي که برخي از زوجين از يکديگر دارند اين است که مايلند پس از مدتي زندگي ، همسرشان از هر حيث شبيه آنها شود و همانند آنها بينديشد و مشابه آنها با مسايل برخورد کند و چون اين انتظار برآورده نمي‌شود به نوميدي و دلسردي دچار مي‌شوند .
يادآوري اين مطلب ضروري است که منظور از تفاهم ، حفظ هماهنگي و همفکري در همه جنبه‌هاي جزيي زندگي نيست بلکه تفاهم در اصول و چهارچوب اصلي تصميم‌گيريها مورد نظر است و گرنه نمي‌توان انتظار داشت که زوجين در همه موارد زندگي با هم به تفاهم دست يابند .