محیط مساعد در دوره پرستاری کودک

نخستين شرط براي رشد کودک در اين دوره ، محيط مساعد است که شامل بهداشت خانواده و تغذيه مادران شيرده و تنظيم به موقع مايه کوبي و … است . آنچه شير مادران را داراي تاثير فراوان مي‌کند ، گرماي وجود مادر و احساس امنيت کودک در آغوش مادر است . اگر مادران کودکاني دارند که بسيار ضعيف هستند و تب مي‌کنند بايد توجه کنند که اين تب مي‌تواند منجر به تشنج و آسيب مغزي شود . بايد بسيار مراقب بود بدن کودک را خنک کند تا تب و حرارت به ناحيه سر نرسد .