ثبات شخصيت کودک در دوره دانایی

ثبات و آرامش کودک دبستاني که ميان دوره‌هاي کودکستاني و نوجواني قرار دارد بيشتر از آن دو دوره‌ است و با خصوصيات ثبات و آرامش روحي همراه است . بنابراين پدر و مادر فرصت دارند تا اعمال تربيتي مطلوب را شروع کنند و ادامه دهند . آنها فرصت دارند تا يک رابطه‌اي صحيح و دوستانه با کودکشان برقرار کنند که در سالهاي بعد يعني دوران نوجواني هم حلال مشکل آنان باشد . اما اگر اين فرصت را از دست دهند و کودکشان به مرحله نوجواني برسد ديگر نمي‌توان با نوجوان تفاهم داشت و رفتارهايش را تغيير داد . چون نوجوان در برابر پدر و مادر مقاومت نشان مي‌دهد و برخوردهايش تدافعي است .
اهميت دوره دبستاني از نظر آرامش و ثبات رفتار مشخص شد .