نوجوان ،‌نوجو مي‌باشد . از يکنواختي وتکرار ملالت آور زندگي گريزان است وبه نوآفريني و تنوع گرايش دارد . از اين روي ايجاد تحول و تنوع در روابط نوجوان با نهادهاي اجتماعي لزوم بيشتري مي‌يابد .
چنانچه در زمينه محيط زندگي و عوامل انگيزش فکري و ذهني نوجوان ، تلاش در جهت نوآوري انجام نگيرد در نوجوان گاهي نوجويي همراه با حادثه جويي قرين مي‌شود و هدايت اين گرايشها در مسيرهاي مطلوب از ناحيه مربيان و اولياء ضرورت تام مي‌يابد .
هدايت پذيري انگيزه‌هاي مذکور به سلامت اخلاقي و رواني نوجوان مي‌انجامد ولي چون فرصتهاي لازم براي اينگونه برخوردها غالباً فراهم نمي‌شود از اين روي نوجوان حادثه‌جوي احتمالاً در پي کنجکاوي‌هاي ناشيانه خويش جذب باندها و گروههاي ناسالم اجتماعي خواهد شد و به بزهکاري خواهد گراييد .