آگاهی از تفاوت های یکدیگر در برقراری رابطه

برقراري يک رابطه حقيقي در اصل، زاده درک و ستايش ما نسبت به تفاوت‌هايمان مي‌باشد. از مزاياي شناخت و احترام به تفاوت‌هايمان، اين است که به کمک آنها مي‌توانيم به صفات و خصائل مشابه خود پي‌ببريم، و شناخت اين شباهت‌ها سبب مي‌گردند، منش‌هاي مثبتي مانند دلسوزي، مهرباني، پذيرش، گذشت و اتحاد به وجود آيند. تأييد و تصديق تفاوت‌ها، باعث ايجاد جذابيّت، قدرداني، علاقمندي، احترام، هدفمندي و هيجان مي‌گردد.
زماني که در درک يکديگر پيشرفت مي‌کنيم، با صحبت‌هاي صادقانه، و گوش دادن صميمانه، کم‌کم قضاوت‌هاي منفي را که باعث تفرقه بين ما مي‌شوند رها مي‌کنيم. همان‌طور که ملاحظه مي‌نماييد، تفاوت‌هاي ما باعث جدايي ما نمي‌شود. امّا قضاوت‌هايي را که درباره‌ي اين تفاوت‌ها انجام مي‌دهيم، عامل جدايي ما مي‌گردند. قضاوت‌ها زاده عدم درک و فهم صحيح هستند.