چگونه دربرقراری رابطه باعث رنجش یکدیگر میشویم

چگونه دربرقراری رابطه باعث رنجش یکدیگر میشویم

چگونه دربرقراری رابطه باعث رنجش یکدیگر میشویم

بدون شناخت کامل از اين که چقدر با هم تفاوت داريم، خيلي ساده مي‌توان استنباط نمود که چرا زن و شوهرها هر چند يکبار پا توي کفش هم مي‌کنند و مشکل بوجود مي‌آورند. ولي وقتي قبول کرديم که ما زنان و مردان، مثل ونوسي‌ها و مرّيخي‌ها با هم فرق داريم، آن وقت متوجّه مي‌شويم که چه اندازه باعث آزردن ديگران مي‌گرديم. اگر در مورد اين که به تفاوت‌هاي خود احترام بگذاريم يا نگذاريم، پيش خود بررسي کنيم که چه کاري را انجام دهيم و چه کاري را اجرا نکنيم. براي ما روشن خواهد کرد که رفتار ما چگونه روي ديگران تأثير مي‌کند و چرا ما بعضي از عکس‌العمل‌ها را از خود نشان مي‌دهيم. ولي بايد بدانيم که فقط تقبّل مسئوليت رفتار خود کافي نيست. ما نسبت به شيوه‌هايي که خيلي مرئي نيستند نيز مسئوليت داريم. دقيقاً همان گونه که رفتار ما سبب ايجاد عکس‌العمل مي‌گردد، احساسات و تفکرات ما نيز باعث آزردگي مي‌شوند. البّته خيلي مشکل بتوان تأثير تفکر و احساسات خود را موقع رنجاندن کسي مشاهده نمود، ولي در هر حال بسيار نافذ هستند.
وقتي به صورت پنهاني يا آشکارا شخص ديگري را مورد قضاوت قرار مي‌دهيم، او فوراً همانند آن شخصيّتي که رد قضاوت خود اشاره کرده‌ايم رفتار مي‌کند. اگر قضاوت کنيم که ما را دوست ندارد، به سرعت رفتاري از خود بروز مي‌دهد که ما را دوست ندارد. اگر در قضاوت خود تشخيص دهيم که بي‌مبالات است و به ما توجه ندارد، فوراً رفتارش حالت بي‌توجّهي نسبت به ما خواهد داشت.
هر اندازه کسي نزد شما گرامي‌تر و عزيزتر باشد، به همان اندازه بيشتر تحت تأثير قضاوت او برانگيخته مي‌شويد. اگر به کسي خيلي وابستگي داشته باشيد، تأثير شما روي تفکرات و احساسات او افزايش مي‌يابد. صميميّت در رابطه جنسي نيز باعث افزايش نفوذ رفتاري زوجها نسبت به هم مي‌گردد.
براي مثال: وقتي قضاوت زني در مورد شوهرش اين باشد که به او بگويد: او را دوست ندارد و به او توجّه نمي‌کند. مرد مستعد مي‌شود که فوراً اين صفات منفي را از خود نشان دهد. گرچه ممکن است زن نظرش از گفتن اين جمله گفتن اين جمله اين باشد که شوهرش خيلي او را دوست مي‌دارد. اما اگر زني به صورت پنهاني احساس کند که شوهرش او را دوست ندارد و به او توجه نمي‌کند، مرد آنگاه واکنشي شديدتر نسبت به دوست نداشتن همسرش از خود نشان مي‌دهد. در آن لحظه، واکنش دوست داشتن شوهر، زير سايه‌هاي قضاوت منفي هسمرش قرار مي‌گيرد. هر قدر اين جفت بيشتر نسبت به هم نزديک و بي‌ريا باشند، به همان اندازه شوهر شديدتر تحت تأثير قضاوت‌هاي همسرش قرار مي‌گيرد و آناً آن احساس محبت و گرمي که به همسرش داشته قطع مي‌گردد.
زماني که مردي همسرش را غير منطقي و بيش از حد عاطفي و احساسي قضاوت نمايد، او تمايل پيدا مي‌کند که بيش از حدّ غير منطقي و عاطفي شود. زماني که زن در مورد احساسات خود با شوهرش صحبت مي‌کند، باطناً احساس نمايد که شوهرش زياد اهميّتي به اين صحبت‌ها نمي‌دهد ( در حالي که شوهرش سعي دارد گفته‌هايش را درک نمايد) ، زن تعادل خود را از دست داده و ارتباطش از کانون بينش و بصيرت ذاتي خود قطع مي‌گردد و گيج مي‌شود.
زماني که از دست کسي خشمگين و برانگيخته مي‌شويم، معنايش اين نيست که کسي ما را خمشمگين کرده و مسئول عکس‌العمل خشم ما مي‌باشد، بلکه خودمان مسئول خشم و عکس‌العل‌هاي خود هستيم. اگر خشم‌آورنده را مقصّر بدانيم، اين خود نوعي ديگر از قرباني شدن است و توجيه قانع‌کننده‌اي ندارد.
درک اينکه چگونه تفکرات و احساسات، مي‌توانسته باعث عکس‌العمل شوند، به اين معني نيست که ما مي‌بايست از عکس‌العمل مزبور چشم‌پوشي کنيم، يا آن را سرزنش نمائيم. بلکه راهي را به ما نشان مي‌دهد که بتوانيم رفتار همسر خود را درک کنيم و دريچه‌اي را مي‌گشايد که از درون آن خيلي بهتر بتوانيم خود را با واکنش‌هاي او تطبيق دهيم.
عوامل پرقدرتي که باعث بوجود آمدن بدرفتاري مي‌شوند زيادند. همانند قضاوت کردن‌ها کمه باعث فلج شدن موقّت مخاطب مي‌گردد، آزردگي‌ها باعث فلج دائمي مي‌گردند. شوهري که عواطف همسرش را مي‌آزارد، ممکن است باعث شود که او براي هميشه بيش از حدّ حسّاس گردد. زماني که از بي‌توجّهي شوهرش رنجيده است، از او مراقبت نکرده و او را گرامي و عزيز نمي‌دارد. اين سبب مي‌شود که شوهرش نيز آزرده شده و باعث شود که شوهرش براي هميشه نسبت به او بي‌تفاوت گردد. براي مردها اين احساس ناشناخته نيست که زماني به طرف منزل حرکت مي‌کنند، در راه نسبت به همسر خود احساس مهر و محبت مي‌نمايند. ولي وقتي با او روبرو مي‌شوند، ناگهان به او بي‌توجّه شده و احساسي ندارند. گرچه ممکن است رفتار زن آنها، کاملاً قابل قبول و دوستانه باشد. ولي احساس مزبور را رنجش‌هاي پنهان و مسائل حل نشده ذهني برانگيخته و باعث بي‌توجهي آنها به همسرشان شده است.
به شيوه‌هاي مشابهي که خيلي معمول، ممکن است زماني که زني نسبت به شوهرش خيلي احساس محبّت و مراقبت دارد، وقتي وارد منزل مي‌شود، با ديدن شوهرش دچار احساسات منفي گردد، با وجودي که ممکن است شوهر رفتار مطلوبي از خود نشان دهد، ولي حرکات ناآگاهانه او نسبت به همسرش، احساس عاطفي منفي ايجاد مي‌کند.
زماني که از کسي مي‌رنجيم، در واقع روي قضاوت‌هاي منفي خود اصرار مي‌ورزيم. اين قضاوت‌هاي منفي، به صورت ثابتي در درون ما ريشه‌دار شده و تا زماني که نتوانيم عفو و بخشش را آموخته و تجربه کنيم باقي مي‌مانند. مهم نيست فکر کنيم تا چه اندازه توانسته‌ايم آزردگي‌هاي ايجاد شده را پنهان کنيم، آزردگي در رفتار و کردار، در عکس‌العمل‌ها و انتخاب کلمات، در بيان، در چشمان و تُن صدايمان آشکار مي‌گردند. چه آگاه باشيم چه نباشيم، رنجش‌ها بيرون ريخته مي‌شوند و خود را نشان مي‌دهند.
اگر کسي هيچ آزردگي نداشته باشد و بخواهد به صورت منفي روي شخصي قضاوت نمايد، فوراً چند دقيقه بعد، خيلي ساده قضاوت منفي خود را با قضاوتي مثبت عوض مي‌نمايد. امّا اگر کسي خيلي آزرده شده باشد، آگاهانه يا ناآگاهانه، روي همان قضاوت منفي قبلي خود مصّر خواهد بود. آزردگي‌ها فقط سبب بروز و برانگيختن و عکس‌العمل‌هاي منفي نمي‌شوند، بلکه مکالمات مؤثر را خنثي مي‌سازند. زماني که شما احساسات و تفکّرات خود را با حالتي از آزردگي در ميان گذاريد و در موردش صحبت کنيد، تقريباً براي آن شخصي که شما را آ‍زرده است، غير ممکن است که ديگر با شما صادق باشد. يکي از دلايلي که هميشه در شروع برقراري يک رابطه، مکالمه و گفتگوها خيلي راحت و بدون دغدغه انجام مي‌شوند، اين است که هنوز هيچ آزردگي و رنجشي ايجاد نشده است.
در يک رابطه رنجش هاي انباشته مانع رشد عشق مي‌گردند. اولين کاري که براي رهائي از رنجيدگي‌ها بايد انجام داد، اين است که مسئوليت را قبول نموده و درک کرد که اين عمل چه تأثيري روي جوابهائي که دريافت مي‌کنيد دارد. آن گاه با درک بيشتري از همسر خود و همراه با رابطه‌اي پسنديده‌تر، موقع فراموشي رنجش‌ها و گذشت فرا مي‌رسد.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.