تفاوت‌های روانی بین زنان و مردان

تفاوت‌های روانی بین زنان و مردان

تفاوت‌های روانی بین زنان و مردان

مردان و زنان فقط از نظر کالبد و اندام با يکديگر متفاوت نيستند، بلکه از نظر روحي و رواني نيز با هم تفاوت دارند.
براي مثال: در همه جاي دنيا مشاهده شده است که در مقايسه حالت رواني مردان با زنان، زنان داراي قدرت درک مستقيم ( هوش ذاتي) بوده و به عشق و برقراري روابط ذوق و شوق بيشتري نسبت به مردان دارند.
زنان در برابر تنش داراي واکنش متفاوتي هستند. همچنين مشکلات و گلايه‌هاي آنها در روابط فرق دارد.
جهت يادآوري: نظر اغلب مردم که مي‌گويند اين تفاوت‌ها به فرهنگ و تمدّن‌هاي مختلف مربوط مي‌شود و از دوران کودکي در ما شکل مي‌گيرد، واقعيّت نداشته و کاملاً بي‌معناست.
البته بديهي است که شرايط فرهنگي و خانوادگي در بوجود آوردن تفاوت‌هاي بين دو جنس تأثير دارد، ولي در تفاوت‌هاي اصلي آنها هيچ اثري ندارد. از ديد علمي بوجود آمدن اين تفاوت‌ها در اثر تفاوت در برنامه‌هاي ژنتيک «دي اِن اِ» آنها مي‌باشد. و به تدريج که از کودکي رشد مي‌کنند شرايط فرهنگي و خانوادگي نيز برآنها افزوده مي‌شود.
البّته در تعيين تفاوت‌هيا موجود بين زنان و مردان، تصوّر اين که تعاريفي که در مورد مردان شده شامل تمام مردان و تعاريفي که براي زنان شده شامل تمام زنان مي‌شود غير منطقي خواهد بود.
در زندگي واقعي همه مردان با هم مساوي نيستند و تمام زنان نيز يک جور نمي‌باشند. و مطمئناً تعيين يک تصوير عمومي براي مرد يا زن سبب گمراهي در ارزيابي تفاوت‌ها مي‌گردد.
يک مرد واقعي داراي مشخّصه‌ها و خصائل متنوعي است که هم مردانه و هم زنانه هستند. يک زن واقعي نيز داراي مشخّصه و خصلت‌هاي گوناگوني است که هم زنانه و هم مردانه مي‌باشند. ولي اکثر مردان داراي مشخصّه و خصائل مردانه و بيشتر زنان داراي صفات و مشخصه‌هاي خاص زنان مي‌باشند و اين مهم کانون بحث و توجيه ما مي‌باشد. يکي از مشکلاتي که نمي‌توان توجيه و بحث جنسيت را عموميت داد، اين است که ممکن است بعضي از صفات و خصلت‌ها در عدّه‌اي صدق نکند، آن گاه اين گونه افراد چنين مي‌پندارند که در وجودشان نقصي وجود دارد به علاوه عموميّت دادن و کلي‌گويي کار مشکلي است. مثلاً نمي‌توان بيان کرد که آحاد جنس مؤنث نيز ممکن است به صورت مساوي داراي اين خصلت جنس مذکور باشد. (اگر مثلاً آن صفت خاص در آنها بيشتر رشد يافته باشد.) براي گريز از اين اشتباه، بايد تعاريفي که براي جنس مذکور شده، براي بخش مردانه خود و تعاريفي که براي جنس مؤنث شده، براي بخش زنانه خود تعميم دهيد.
امورزه بسياري زا زنان تمايل دارند که مثل مردان باشند. آنها با پرداخت تاوان ناديده گرفتن شايستگي‌ها و صفات زنانه خود در جستجوي آزادي بيشتر، احترام بيشتر و در نهايت عشق افزون‌تر هستند. نظريه تساوي حقوق زن و مرد نه فقط سبب گرديد که زنان توانايي ذاتي خود را کشف کنند و شبيه مردان شوند، بلکه به خطا تفسير غلطي را ارائه نمود که مي‌گويد:« زنان بايد مثل مردان باشند» . نتيجه اين شد که زنان به مقدار زيادي حالت اصلي طبيعت زنانه خود را فراموش کرده‌اند. از سوي ديگر بسياري از مردان جهت جلت و رضايت اين گونه زنان سعي مي‌نمايند که لطيف و ظريف و حساس باشند، و اين مردان جديد و حسّاس نزد ساير زنان مقبول و مطلوب نيستند. اين مردان براي داشتن خصائل و صفات زنانة بيشتر، بسياري از صفات و رفتار مردانه خود را کنار گذاشته‌اند. آنها در حال نوميدي مي‌باشند، زيرا متوجّه گرديده‌اند، آن شيوه قديمي و روش مبتذل دهه پنجاه شکست خورده و راه کار مناسبي براي جايگزيني پيدا نشده است.
غير ممکن است که بتوان سمبل‌ها و نمونه‌هاي کليشه‌اي براي هر مرد و يا زني تعيين کرد که عملي باشد. در هر حال با اطمينان مي‌توانيم بگوييم: بايد در پرورش و ارزش دادن به جنسيّت خود کوشا باشيم. در حالي که سعي در رشد و توسعه توانايي خود مي‌نمائيم. تسليم شدن و از دست دادن خصائل اصلي جنس خود در راه کسب خصائل جنس ديگر کار صحيحي نيست.
مشکلات و سردرگمي‌هايي که امروز مردم با آن روبرو هستند، بعلت عدم قبول تفاوت‌هاي بين زنان و مردان است. با پيرش اين واقعيّت که چه کسي هستيد، و پذيرش تفاوت‌هاي ديگري. آن گاه مي‌توانيد ياد بگيريد که توانايي‌ها و شايستگي‌ها خود را بدون تسليم خودِ واقعي توسعه دهيد.
براي مثال: اگر شخصي مايل باشد که در اين جهان با او منطقي و درست رفتار شود، اولين اقدامي که بايد بکند، اين است که بپذيرد و قبول کند که خودش انساني منطقي و مستدل باشد. آن گاه او به طرف انساني احساسي سوق پيدا مي‌کند، چون احساس و استدلال مکمّل يکديگرند. مردي که داراي خصائل و صفات کامل مردانه است، به جاي احساسي بودن، بيشتر به طرف استدلال و منطق کشش پيدا مي‌کند. و از طريق يادگيري در دوست داشتن، عشق ورزيدن، درک کردن و احترام گذاشتن به جفت خود که احساسي است. طبيعتاً اقدام به توسعه کيفيّت‌هاي احساسي خود مي‌کند، بدون اينکه حالت منطقي و استدلاليش را از دست بدهد.
از طرفي ديگر، ممکن است مردي به مقدار زيادي احساسي بوده و با استدلال بيگانه باشد. ابتدا او بايد بپذيرد و قبول کند که در اين رابطه، توانايي‌ها و استعدادهاي زنانه را در خود توسعه داده است، که احتمالاً او اين صفت احساسي بودن خود را با انکار نمودن صفت استدلالي بودن مردانه خود حاصل کرده است. او براي متعادل ساختن خود، بيشتر به طرف زني جذب مي‌َود که داراي صفت استدلالي باشد، البتّه با يادگرفتن، دوست داشتن، عشق ورزيدن، درک کردن و احترام گذاشتن به اين زن و صفت استدلالي او، طبيعتاً او اقدام به توسعه کيفيّت‌هاي استدلالي خود نيز مي‌کند، بدون اين که صفت احساسي بودن خود را از دست بدهد.
وقتي تفاوت‌هاي عمومي بين زنان و مردان را به صورت کلي بيان مي‌کنيم، بايد در نظر داشته باشيد که، اين مشخصّه‌ها عمومي و کلي بوده، و هميشه نمي‌تواند صادق باشد.
از بعضي جهات ضرورت دارد که در مورد شرح صفات مردان و زنان تفاوت‌هاي اغراق‌آميزي بين دو جنس مخالف در نظر بگيريم. اين تفاوت‌ها در مواقعي که ما تحت فشار هستيم و تنش داريم، خيلي واضح‌تر آشکار مي‌شوند. (واکنش متغير زنان و مردان در برابر تنش در بخش‌هاي 6 و 7 شرح داده شده است.)
موقعي که در آرامش بوده، خوش و شاد هستيم، بيشتر از هر زمان ديگر در حالتِ تعادلِ صفات و شايستگي‌هاي مردانه و زنانه خود مي‌باشيم.
اگر مردي به نظر برسد که صفات و خصائل بخش زنانه خود را توسعه داده است، وقتي تحت فشار و تنش قرار مي‌گيرد، به صورت مردانه عکس‌العمل نشان مي‌دهد. اين شخص مي‌تواند يقين داشته باشد که با کمي زحمت مي‌تواند خصائل تکميلي مردانه‌اش را در درون خود گسترش دهد.
به همين نحو زني که اوصولاً به صفات و مشخصّه‌هاي مردانه که در اين کتاب آمده است تمايل پيدا کرده باشد، مي‌تواند با بهره‌گيري از مطالب و شرح‌هاي داده شده، خاصيت و صفات زنانه خود را کشف و انکار شده‌ها را بازيابي کند.
به هر اندازه و به هر شدّتي که او خصائل و صافت زنانه خود را فراموش کرده باشد و استعدادهاي مردانه را در خود توسعه داده باشد، مي‌تواند با اندکي زحمت عشق بورزد، بپذيرد و حالت‌هاي زنانه‌اش را پرورش دهد.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.