تفاوت زنان و مردان در وارد شدن به اتاق و توجه به اشیا

زنان و مردان تمايل دارند که به گونه‌اي متفاوت وارد اتاق شوند. يک مرد ابتدا در حال قدم زدن وارد اطاق مي‌شود، بعد توجّه‌اش به يک نقطه معطوف مي‌گردد. به طرف آن نقطه مي‌رود به يک چيز نگاه مي‌کند، بعد به سراغ يک چيز ديگر مي‌رود تا بتدريج يک تصوير کلي از اطراف خود مي‌سازد.( اين کار فقط در چند دقيقه طول مي‌کشد.)تمايل ذاتي مرد اين گونه است که ابتدا متمرکز گردد بعد توسعه بدهد و ديد گسترده و بازي داشته باشد.
برعکس در مورد يک زن، وقتي وارد همان اطاق مي‌شود. با يک چشم به هم زدن در آن واحد بسياري از اشياء داخل اطاق را مي‌بيند. از يک لحاظ قبل از اين که نظرش به يک نقطه‌اي معطوف گردد، متوجّه کل وضعيّت و اشياء داخل اطاق مي‌گردد، رنگ ديوارها، شخصيّت‌هاي نقاشي شده تابلوها، اعضاي خانواده، چگونتگي دکوراسيون اطاق و غيره را فوراً درک مي‌کند. آن گاه وقتي يک تصوير کلي از اطاق پيدا کرد، نقطه‌اي که نظرش را بيشتر جلب کرده انتخاب مي‌کند و به طرف آن مي‌رود. اين خود يک مثال بسيار جالبي است که رفتار زنان و مردان را در يک گردهمايي و يک نمايشگاه بيان مي‌کند. در چنين جاهايي دقيقاً قابل رؤيت است که مردان خيلي دقيق و با هدف در نمايشگاه، از غرفه‌اي به غرفه ديگر مي‌روند. در حالي که يک زن با يک برق نگاه، مثل اين که همه چيز را دريافته است. براي او اين فرآيند حالت اکتشاف و شناخت دارد، در حالي که براي مرد بازديد نمايشگاه، يک فرآيند انجام و تکميل کار است.
مرد هنگام بازديد از غرفه به نمايشگاه، توجّه مي‌کند که در غرفه مورد بازديد چه چيزي از اهميّت بيشتري براي او برخوردار است، در حالي که براي زن، هدف داشتن اوقات خوش است. زن علاقمند است که از همه چيز سردربياورد و چيزهايي را با خود به منزل ببرد. اين طبع زنانه است که خريد کند و جمع‌آوري نمايد.
براي زنان خريد کردن بدون هدف و تمرکز بدون محدوديّت زماني، کار بسيار آرامش‌بخشي است. در حالي که اين کار براي مردان بسيار خسته کننده مي‌شود. برعکس زنان، مردان در هنگام خريد وقتي با هدف و تمرکز باشند قدرت مي‌گيرند. حال با اين برداشت‌ها، اجازه دهيد رفتار زنان و مردان را هنگام خريد در فروشگاه‌هاي بزرگ و همچنين در سوپرمارکت‌ها مورد بررسي قرار دهيم.