صحبت کردن با مردان حين مکالمه تلفنی يا رانندگی

مردان دوست ندارند وقتي در حال مکالمه تلفني هستند کسي با آنها حرف بزند. زنان از اين حالت و رفتار مردان خيلي ناراحت مي‌گردند. زنها متعجّب مي‌شوند که چرا مردان هنگامي که در حال مکالمه تلفني هستند، مکالمه‌شان را در جهت پاسخ دادن به آنها قطع نمي‌کنند. براي يک زن خيلي مشکل است که درک کند، چرا در چنين مواقعي مرد اين گونه عصباني و برافروخته مي‌گردد. زن خودش مي‌تواند در آنِ واحد، دو کار را با هم انجام دهد.
نيروي مردانه مي‌خواهد در اجراي يک کار تنها متمرکز باشد و قطع کردن حرف آنها باعث از بين رفتن تمرکز آنان مي‌شود. برعکس يک زن مي‌تواند در حال صحبت کردن با تلفن، غذا رااز روي اجاق بردارد، کهنه بچه را عوض کند، و شوهرش با او صحبت نمايد و حرفش را فهميده و همة آنها را توأماً انجام دهد. هوشياري و درايت باز او به او امکان مي‌دهد که چند کار را با هم انجام دهد.
البتّه براي يک مرد نيز امکان دارد که درايتش را توسعه داده و چند کار را با هم انجام دهد. ولي معمولاً ذاتش اين گونه است که در هر زمان روي يک کار متمرکز گردد.
رانندگي نيز تفاوت‌هايي را مشخّص مي‌نمايد. هيچ موقع نبايد يک مکالمه صميمانه‌اي را با مردي در حين رانندگي انجام داد. او به گونه‌اي روي هدفش متمرکز است، تا به بهترين نحوي به آن برسد و در اين حالت خيلي مشکل است که توجّه او را به صحبت جلب نمود. چون زن خودش خيلي سريع مي‌تواند تمرکزش را به هم بزند و دوباره برقرار نمايد، نمي‌تواند رفتار شوهرش را بپذيرد، لذا آن را بد تفسير مي‌نمايد و خيال مي‌کند که مرد نمي‌خواهد به حرف‌هايش گوش کند و به او توجه ندارد. در نتيجه براي بسياري از زن و شوهرها که در اتومبيل در حال رانندگي هستند، اتفاقّات تنش‌زايي روي مي‌دهد. اين تفسير غلط بسيار جزيي زنان، سبب مي‌شود که يک مکالمه ساده و صميمي به يک مجادله بيانجامد و يا يک مرخّصي و مسافرت تعطيلات، به يک فاجعه تبديل گردد.
اينها مثال‌هاي ساده‌اي هستند که روزانه تمايلات مردانه را به تمرکز و تمايلات زنانه را به هوشياري و ديدي باز نشان مي‌دهند. به سادگي همين مثال‌ها، زن و شوهرها مي‌توانند خيلي آسان براي خود معياري تعيين کرده و بسياري از مشکلات و اختلافات مکالمه‌اي خود را که منشاء درگيري‌هاي بزرگ مي‌شود حلّ و فصل نمايند.