فراموشکاری مرد

بديهي است که جهت اجراي هر کاري تمرکز کردن خيلي مفيد است. ولي ميّسر نيست که هميشه بتوان تمرکز بسيار زيادي داشت. مواقعي که نيروي مردانه با نيروي زنانه در يک مرد نامتعادل باشند، او فقط روي يک موضوع متمرکز مي‌شود و بقيّه را فراموش مي‌کند. در اجراي يک هدف هيچ کار ديگري انجام نمي‌شود. اين خاصيّت خاصّ مردان، در روابط زناشويي اختلالات زيادي را بوجود مي‌آورد. براي مثال: ممکن است مردي همسرش را خيلي دوست داشته باشد. ولي اگر درايت‌هاي مردانه و زنانه وي در حالت تعادل نباشند، ممکن است بعضي از روزها و تاريخ‌هاي خيلي مهم را مثل سالگرد ازدواج‌شان، روز تولّد همسر، و بعضي از کارهايي که همسرش به عهده او گذاشته، مثل خريد وسائل و دريافت پيام تلفني را کاملاً فراموش کند. معناي اين فراموشي اين نيست که او بي‌محبّت و بي‌علاقه شده، بلکه دريات و هوشياري او، روي موضوع و يا جهت ديگري متمرکز گرديده است.
براي زنان خيلي مشکل است که بتوانند علّت اين نوع فراموشکاري‌ها را درک کنند. يک زن چنين مي‌پندارد که فراموشکاري مرد به علّت بي‌علاقگي و بي‌توجّهي او مي‌باشد. براي او بسيار سخت است که بتواند باور کند، شوهري که تاريخ تولّد يا تاريخ سالگرد ازدواجشان را فراموش کرده، بتواند همسرش را زياد دوست داشته باشد. مردان هميشه در پي اولويت اهدافِ خود هستند تا به آنها برسند. در حالي که زنان سعي دارند به آنچه که در روابط آنها مهمّ است، اولويّت دهند. حال اگر دورنماي مسائل چنين است. خيلي ساده مي‌توان درک نمود که مردان چگونه احساسات زنان را جريحه‌دار مي‌کنند.