چگونه مردان و زنان در برابر تنش بگونه‌ای متفاوت واکنش نشان می‌دهند ؟

خش بزرگ ديگر تفاوت‌هاي مکمل بين مردان و زنان شيوه واکنش آنها در برابر تنش است. به طور خلاصه تفکّر مردانه در برابر تنش به گونه‌اي عملي و هدف‌دار و تحليل‌گرانه واکنش نشان مي‌دهد. در حالي که تفکّر زنانه بيشتر ذهني و باطني است و واکنش‌هاي آن احساسي است.
فکر مرد در اصل به آنچه که در جهان بيرون روي داده است توجّه دارد. طبيعت مردانه تلاش مي‌کند با تغيير دنياي واقعي خارجي، تنش را کاهش دهد.
مرد تحت تنش در واقع در عالم تفکر خود غوطه‌ور مي‌شود، تا مشخصّ نمايد، جهت کاهش تنش چه اقدامي مورد نياز است.
روح زنانه بيشتر درگير و متوجبه دنياي باطن و ذهني خود است. روح زنانه سعي مي‌کند با تغيير خود، تنش را کاهش دهد. زن ابتدا در برابر تنش يا يک موج و جنبش احساسات واکنش نشان مي‌دهد. اين نوع احساسات به او اجازه مي‌دهند تا حواسش جمع شود، رفتار و کردارش را مود بررسي قرار داده و تغييرات را در خود بوجود آورد تا بتواند تنش را کاهشدهد. براي مثال: اگر موضوعي باعث رنجش او شده باشد، وي مي‌تواند با انعطاف‌پذيري بيشتري از خود عفو و بخشش، صبر و درک نشان دهد و با تغيير نگرش خود تنش را کاهش داده و احساس بهتري داشته باشد.