نياز مرد موقع تنش

در برابر يک وضعيّت تنش‌زا، مرد محتاج به فرصت بررسي و سنجش تفکر و احساسات خويش مي‌باشد تا درک کند چه انجام داده و چگونه مي‌توانسته آنها را به طريق ديگري انجام دهد. آن گاه احساس مطلوبي خواهد داشت تا در مورد آنچه که روي داده است و دليل آن اتّفاق صحبت کند. در چنين مرحله‌اي وي آمادگي بيشتري در جوابگويي اشتباهاتش خواهد داشت. بعداً مي‌تواند رفتارش را بدون اين که طبيعت مردانه‌اش را سرکوب کند عوض نمايد.
با اين وصف تا زماني که مرد راه ديگري که مي‌توانسته در پيش‌گيري از اشتباهش بکار برد نشناسد، نمي‌تواند به اشتباه خود اعتراف نمايد. زماني به اشتباه خود پي‌مي‌برد که آن را خودش بشناسد و بگويد: «اگر آن چه را که اکنون فهميدم مي دانستم، بطريق ديگري مسئله را حلّ مي‌کردم.»