دهان مرد قفل مي‌شود و سکوت مي‌کند.
اگر «بيل تنش بيشتري را احساس کند، احتمالاً کاملاً خاموش مي‌شود. اين حالت لحظه‌اي است که تمام احساساتش محو گرديده‌اند. او بي‌احساس و سرد مي‌گردد.

واکنش سکوت مرد در برابر تنش

وقتي مردي دهانش قفل مي‌شود و سکوت اختيار مي‌کند. اين حالت واکنشي خودکار اوست. زنان اين واکنش را دقيقاً درک نمي‌کنند. زيرا اگر زنان سکوت اختيار کنند و حرف نزنند، آن را به صورت اختياري انجام داده‌اند. وقتي مرد سکوت اختيار مي‌کند، زن چنين مي‌پندارد که روي اين حالت خود کنترل دارد. در واقع زماني که مرد تحت تنش شديد قرار مي‌گيرد، خود به خود ساکت و خاموش مي‌شود. زيرا احساسات دردآورد دروني خود را در ضمير آگاهش احساس مي‌کند. اين يک پديده دفاعي است که کنترل زيادي روي آن ندارد. وقتي يک مرد دهانش قفل مي‌شود، فقط به يک محلّي يا فضايي براي خلوت کردن نياز دارد، در حالي که اين نياز مرد را زن به اشتباه طرد شدن کامل خود از طرف شوهر برداشت مي‌کند.
در ميان سرخ‌پوستان آمريکا، وقتي مرد ناراحت مي‌شد از جمع ديگران خارج مي‌گرديد و به داخل غار خود مي‌رفته و کسي او را تعقيب نمي‌نمود. آنها مي‌فهميدند وقتي مرد تحت تنش و فشار قرار دارد، بايد او را تنها رها کنند. مرد سرخ‌پوست نياز داشته به باطن خود رفته و درباره مشکلي که آزارش مي‌داده است فکر کرده و دقيقاً بررسي نمايد. همسرش آگاه بوده که اگر پشت سر او داخل غار شود، اژدهايي که در غار است شوهرش را مي‌سوزاند، ولي شوهرش هر موقع آمادگي پيدا کند خودش بيرون خواهد آمد.
زماني که مردي سکوت اختيار مي‌کند علامت هشدار دهنده‌اي است که هيچ تلاشي در جهت کمک به او انجام نگيرد. فقط به او اجازه و فضاي مناسبي داده شود. درک گردد که او در حال سکوت با درد و رنج و آزردگيهايش دست و پنجه نرم مي‌کند، بايد از اين کار او متشکّر بود که به اين اندازه به خانواده و زندگي خود علاقه‌مند است، و مي‌خواهد مشکل را حلّ کند. اعتماد داشته باشيد که براي حلّ مشکلات خود منابعي در اختيار دارد که به اين شيوه بايد از آنها بهره‌برداري نمايد. به او دست نزنيد، همان‌گونه که سرخ‌پوستان وجود اژدها را در غار هشدار مي‌دادند. در مورد مردي که سکوت اختيار کرده و دهانش قفل شده است نيز، اگر او را لمس کنيد يا از او درخواستي بکنيد به بخش تاريک ذهن خود رجعت کرده و خطرناک مي‌شود.