علائم فونتیک زبان انگلیسی – زبان انگلیسی جلسه اول

28 آگوست 2021
علائم فونتیک زبان انگلیسی یا علائم آوائی زبان انگلیسی

علائم فونتیک زبان انگلیسی یا علائم آوائی زبان انگلیسی

علائم فونتیک یا آوائی از دو نوع صدا دار و بیصدا می باشد:

علائم فونتیک یا آوائی حروف بیصدا

فونتیک معادل فارسی مثال
/b/ ب bad, lab
/d / د Did , lady
/f / ف find, if

 

/g / گ give, flag
/h / ح how, hello
/j / ی Yes, yellow
/k/ ک Cat, black

 

/l/ ل leg, little
/m / م man, lemon
/n / ن no, ten
/ŋ / ن انتهای زبان یا حلقی sing, finger
/p / پ pet, map
/r / ر red, try

 

/s/ س sun, miss
/ʃ / ش she, crash
/t / ت tea, table
 

/ /

چ Check, church
/θ/ ث چسبیده به دندان think, both
/ð/ ذ چسبیده به دندان this, mother
/v /

 

واو معمولی voice, five
/w/ واو لب غنچه ای wet, window
/z / ز zoo, lazy
/ʒ / ژ pleasure, vision
/ / ج just, large

علائم فونتیک یا آوائی حروف صدادار

فونتیک

معادل فارسی

مثال

/ʌ/

آ کوتاه

cup, luck

/ɑ/

آ کشیده

arm, father

/æ/

اَ

cat, black

/e/

اِ کوتاه

met, bed

/ə/

بین اِ و اَ

away, cinema

/ɜ:/

اِ کشیده

turn, learn

/ɪ/

ای کوتاه

hit, sitting

/i/

ای کشیده

see , heat

/ɒ/

آ کشیده

hot, rock

/ɔ/

آ کشیده و بین آ و اُ

call,four

/ʊ/

اُ کوتاه

put, could

/u/

او کشیده

blue , food

/aɪ/

آی

five, eye

/aʊ/

اَو

now , out

/oʊ/

اُو

go , home

/eə/

اِ کشیده

where , air

/eɪ/

اِی

say , eight

/ɪə/

ای یِ

near , here

/ɔɪ/

اُی

boy , join

/ʊə/

یو اِ/ او اِ

pure , tourist

مثال ها

pit  /ˈpɪt/

tin  /tɪn/

cut  /kʌt/

kiss  /kɪs/

kick  /kɪk/

bit  /bɪt/

din  /dɪn/

gut  /ɡʌt/

fat  /fæt/

vat  /væt/

sap  /sæp/

zap  /zæp/

ham  /hæm/

map  /mæp/

thin  /ˈθɪn/

yes  /jɛs/

left  /lɛft/

we  /wi/

wage  /weɪd͡ʒ/

cat  /kæt/

hat  /hæt/

bed  /bɛd/

sit  /sɪt/

put  /pʊt/

foot  /fʊt/

about  /əˈbaʊt/

among  /əˈmʌŋ/

run  /rʌn/

enough /ɪˈnʌf/

up  /ʌp/

bought  /bɔt/

dog  /dɔɡ/

run  /rʌn/

ship  /ʃɪp/

caution  /ˈkɑːʃn/

thing  /θɪŋ/

jeep  /dʒiːp/

delusion  /dɪˈluːʒən/

cheap  /tʃiːp/

thy  /ðaɪ/

that  /ðæt/

there  /ðɛɚ/

these  /ðiːz/

thigh  /θaɪ/

think  /θɪŋk/

theory  /ˈθiːəɹi/

day  /deɪ/

pain  /peɪn/

no  /nəʊ/

go  /ɡəʊ/

hope  /həʊp/

five  /faɪv/

boy  /bɔɪ/

boat  /boʊt/

road  /roʊd/

father  /ˈfɑː.ðə(ɹ)/

palm  /pɑːm/

fur  /fɜː(ɹ)/

bird  /bɜːd/

ease  /iːz/

see  /siː/

law  /lɔː/

caught  /kɔːt/

horse  /hɔː(r)s/

ease  /iz/

see  /si/

boot  /but/

food  /fud/

winner  /ˈwɪnɚ/

enter  /ˈɛntɚ/

absent /ˈæbsənt/

combine /kəmˈbaɪn/

present /ˈprɜzənt/

present /priˈzənt/

مقاله‌های مشابه

علل نارضایتی جنسی در زنان و مردان چیست؟

علل نارضایتی جنسی در زنان و مردان چیست؟

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان   نارضایتی جنسی می تواند زندگی مشترک را از بین ببرد، بله برقراری ارتباط جنسی رضایت بخش یکی از بهترین راه های ایجاد رضایت در زوجین است. دلیل عمده برای نارضایتی جنسی این است که اغلب افراد برای رسیدن به رضایت کامل آن چه...

بیشتر بخوانید
زمانی که از خودمان راضی نیستیم! حسی مانند یک فریبکار داشتن!

زمانی که از خودمان راضی نیستیم! حسی مانند یک فریبکار داشتن!

نشانه­ های وانمودگرایی یا خودویرانگری ... بیماری افراد موفق گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان   موفقیت به‌دست‌آمده برای افراد وانمودگرا یا دچار سندروم خودویرانگری از نظر خودشان شانسی یا ظاهری است و چندان واقعیت ندارد. این اعتقاد باعث می‌شود که فرد از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.