قبل از اينکه به تفاوت‌هاي بين زن و مرد پي ببرم نمي‌توانستم درک کنم که چرا وقتي يک کاري را که همسرم به من واگذار مي‌کرد، اگر کم‌اهميّت و جزئي بود فراموش مي‌کردم. همسرش خيلي زياد رنجش پيدا مي‌کرد. کارهاي جزيي مثل خريد روزنامه، گرفتن لباس‌ها از لباسشويي، تعمير دستگيره پنجره، رنگ زدن کابينت آشپزخانه، يا اطلاع دادن به او از دعوتي که او از ما به عمل آمده است. در اين رابطه کارهاي کلّي و مهمّ عبارت بودند از کسب درآمد، حقيقت گويي، داشتن فقط يک همسر، سر وقت وارد منزل شدن و در زمان اضطرار فوراً در محل حاضر بودن، پرداختن قبوض آب و برق و تلفن و غيره.
گاه به گاه که من بعضي از کارهاي واگذار شده او را فراموش مي‌کردم، او نسبت به من دلسرد مي‌شد. اکثراً به من مي‌گفت که احساس علاقه‌اي نسبت به او ندارم. من متعجب مي‌شدم و پيش خود مي‌گفتم: چطور ممکن است فراموش کردن خريد يک روزنامه، نشانه دوست نداشتن او تعبير شود؟
چيزهای جزئی معانی بزرگی دارند بالاخره توانستم درک کنم که به نظر او، به خاطر داشتن کارهاي جزئي نشانه‌اي از ابراز عشق من است، مخصوصاً آن کارهاي جزئي که مورد نياز او بود، و مستقيماً به او ارتباط داشت. اگر آنها را فراموش مي‌کردم، آنها را به حساب بي‌علاقگي و بي‌محبتي من مي‌گذاشت. اگر آنها را غير مهّم قلمداد مي‌کردم، باعث مي‌شد که او چنين احساس کند که خودش در نزد من کم اهميّت است.
موقعي که مرد يک خواسته يا کاري را که همسرش فکر مي‌کند مهم است ناديده مي‌انگارد و آن را فراموش مي‌کند. زن خيال مي‌کند که شوهرش او را ناديده انگاشته است و به او توجّه ندارد. من متوجّه شدم که هر چه بهتر به خواسته‌ها و کارهاي جزيي همسرم اهميّت دهم، به او دلگرمي و تضميني دوباره مي‌دهد. چون او مهمترين شخص در زندگي من بود، لذا « اهميت چيزهاي جزيي را درک نمودم.» من خيلي بيشتر روي خواسته‌هايش توجّه و دقّت کردم. در واقع،ز ماني که متوجّه شدم اين نياز مشروع او مي‌باشد، توانستم تمرکز مردانه خود را روي حل مسائل او بکار برم.
حال درک کرده‌ام که چگونه زن من، تحت تأثير برنامه‌هاي حواس پرتي «پروفسور مآبانه» من قرار گرفته بود. من فقط زماني مي‌توانستم احساساتش را درک کنم که مسائل جزئي را فرامو مي‌کردم. ديگر اجباري ندارم که به او گوشزد کنم که ناراحت نباشد، بعلاوه او عادت‌هاي مردانه مرا متوجّه شده و مي‌داند که در حال تمرکز هستم. اگر مرتکب فراموشي گردم آن را بخود نمي‌گيرد.
اگر مردان فقط اهميّت مسائل و خواسته‌هاي جزيي همسر خود را بدانند، و آگاه باشند که اين چيزهاي جزيي چقدر براي زنان حائز اهميت است، تعداد زنان خوشحال جهان خيلي افزايش مي‌يابد.
بعضي از زن‌ها براي بيان اهميّت اين مسائل جزيي و خواسته‌هاي پيش پا افتاده به شوهرانشان احساس خجالت مي‌کنند. در هر حال اگر شما تلاش کنيد اين فرمايشات کوچک و اين مسائل جزئي همسرتان را به خاطر بسپاريد و فراموش نکنيد. مشاهده خواهيد کرد که چه تغييرات عمده‌اي در زندگي‌تان بوجود خواهد آمد.