نيازهاي عاطفي اصلی زن و مرد

تمام مردان و زنان به يک اندازه به عشق نياز دارند. در باقيمانده شش نياز عاطفي، سه مورد از آنها نيازهاي اصلي زنان و سه مورد ديگر نيازهاي اصلي عاطفي مخصوص مردان است. اکثر درگيري‌ها و نارضايتي‌هاي زندگي و روابط زناشويي، از ناتواني ما در تأمين نيازهاي اصلي ناشي مي‌گردد. زماني که نيازهاي اصلي تأمين نشده باشند. خيلي ساده و راحت احساس آزردگي مي‌کنيم و در نتيجه آزردگي خود، همسرمان را ملامت مي‌نماييم.
اگر زني به شوهرش اعتماد نداشته باشد، او را تقدير نکند و انگيزه‌ها، توانايي‌ها، تفکّرات، تصميمات و رفتار او را نپذيرد، بيشتر مواقع مرد رنجيده، آزرده و ناتوان مي‌گردد. چون مردان عموماً هويّت خود را با رفتارشان مشخّص مي‌کنند. زماني که مردان متوجّه مي‌گردند اعمال و کردارشان مورد اعتماد، استقبال يا پذيرش واقع نگر ديده است. تمام عوارض و نشانه‌هاي آسيب ديدگي، آزردگي و رنجش خود را به نمايش مي‌گذارند. آنها در عمق باطن خود به کفايت و شايستگي خويش مشکوک مي‌گردند.
اصولاً ي زن محتاج به توجّه و مراقبت، ادراک و احترام است. او هر زمان که به احساساتش احترام نگذارند، درک نکنند و به آنها توجّه نداشته باشند، بسيار و بيش از هر موقع رنجيده خاطر مي‌شود. اگر زن توسّط کسي که او را دوست دارد محترم شمرده نشود، به ارزش و حقوق خود مشکوک مي‌گردد.