احساس غم در نامه احساس

اين موضوع ……………………………. برايم خيلي درد آور است.
در مورد اين موضوع …………………………. خيلي غصّه دار هستم.
از اين مسئله …………………………… احساس ناخوشايندي دارم.
آرزو دارم که ……………………………