مردسالاری ، زن سالاری ، کودک سالاری کدام شیوه زندگی صحیح است ؟

مردسالاری ، زن سالاری ، کودک سالاری کدام شیوه زندگی صحیح است ؟

مردسالاری ، زن سالاری ، کودک سالاری کدام شیوه زندگی صحیح است ؟

استاد حسيني:
در ادامه بحث قبلي اين توضيح را اضافه ميكنم كه درك معناي موفقيت بر اساس ارزشهايي كه انسان به آن ارزش ها معتقد است فرق ميكند، ممكن است يك خانمي داشتن وسائل زيباي زندگي را موفقيت بداند خانمي ديگر بر اساس اصولي كه معتقد است رنج در زندگي را موفقيت ميداند! مثالي مي زنم تا روشن بشود.
جانبازي بود دو دست او از بالاي بازو قطع شده بود، چشمش هم نابينا شده بود، تركش صورتش را متغيّر كرده بود اين جانباز فرزند خانمي بود كه خدمتكار خانوادهاي مرفّه بود. وقتي كه اين فرزند از جبهه برگشت و اين گونه مصدوم شد، دختر آن خانواده مرفّه به پدرش پيشنهاد كرد كه من ميخواهم با اين جانباز ازدواج كنم. پدرش گفت: به چه چيز او دل خوش كردهاي؟! نه چشم دارد كه تون را ببيند! نه دست دارد كه تو را نوازش كند! نه چهره زيبايي دارد كه تو صبح به صبح چشم در روي او بگشايي! اين دختر اصرار كرد كه من ميخواهم با اين مرد ازدواج كنم؛ چون اين آقا رزمنده اسلام بود و در اين راه اين گونه شده من ميخواهم زندگي خودم را وقف او كنم و بالاخره با او ازدواج كرد. من به منزل اين برادر جانباز رفته بودم ديدم اين خانم مثل يك مادر از او پرستاري ميكرد. لقمه ميگرفت و در دهان او ميگذاشت، دستش را ميگرفت و او را راه ميبرد و تا دستشويي او را همراهي ميكرد، در شستشو او را همراهي ميكرد و آن چنان عاشقانه به اين جانباز عشق ميورزيد و خدمت ميكرد كه ديگران به حال آنان غبطه ميخوردند كه چرا زندگي آنها به اين صميميت نيست. بعد از مدتي اين آقا در يك حادثهاي به شهادت رسيد و اين خانم دو تا بچه خيلي خوب و بينا و خوشگل از آن جانباز دارد.
معناي موافقيت در نظر اين خانم رنج بردن در راه خدا است، ميگويد من اگر به اين جانباز خدمت كنم، به يك شهيد زنده خدمت كردهام وعمرم از بيهدفي و بيهودگي و سرگرداني در ميآيد. من كه خودم توفيق حضور در ميدان جهاد في سبيل الله را ندارم اما به آن كسي كه در ميدان جهاد في سبيل الله حاضر شده خدمت كنم تا در اجر او شريك باشم. اين خانم در رنج بردن خودش را موفق ميبيند! بعضيها زندگي مادي آنها را ارضاء نميكند.
من براي طلبهاي خواستگاري رفته بودم. دختر، خانوادۀ مرفهّي داشت تو در عين حال متدين و اهل بصيرت تو معرفت بودند. پدر طلبگي مشكلاتي دارد، زحمت دارد، غربت دارد. بالاخره مشورت آنها به اينجا رسيد كه جواب «نه» بدهند. اين دختر هم پشت در گوش نشسته بوده كه مشورت پدر و مادرش را گوش بدهده بعد كه ميخواستند جواب بدهند، ايشان گفته بود: اگر ميخواهيد نه بگوييد، از طرف خودتان بگوييد، چون من موافق هستم! با اين كه مشكلات را ميدانتست و آن زمان هم زماني بود كه تنور جبههها گرم بود و اين كسي كه خواستگاري كرده بود، يك پايش در تهران بود يك پايش در جبهه، اما اين دختر با آن بصيرت ايماني اين زندگي پر خطر و پر رنج در راه خدا را به يك زندگي رفاه زدۀ همراه با يك شوهر كم ايمان يا بيايمان يا مدعي ايمان دور از جبههاي ترجيح داد، بنابراين معناي موفقيت با اعتقادات انسان و ارزشهايي كه انسان به آن معتقد است تفسير ميشود. اگر كسي براي اين كه به يك كاري برسد حركت كند اگر فردي عادي باشد و نتواند آن كار را به دست بياورد، ميگويد: رفتيم و موفق نشديم، اما فرد مؤمن ميگويد: رفتيم نشد، اما نيت ما اين بود كه اين كار را انجام بدهيم در اين حد موفق بوديم، نيّت ما برآورده شد! در هر صورت آن خانوادهاي موفق است كه تلاش و تكاپوي اعضاي آن در جهت اهداف تعيين شده براي خودشان باشد تواگر اهداف مشترك آنها بيشتر باشد، احساس موفقيت آنان بيشتر است.
اما نكته دوم كه فرمودند خانواده را چگونه مديريت كنيم كه احساس موفقيت افزون شود، يكي از كارهاي خوب اين است كه زن و شوهر كارهاي خير يكديگر را شناسايي كنند و ستايش كنند. اين طور نباشد كه هميشه از هم ايراد بگيرند كه احساس عدم موفقيت در ذهن آنان زنده شود. آقا مرتب از غذايي را كه خانم تهيه كرده تحسين كند و از او تشكر كند؛ اين تشكر كردن خود احساس موفقيت را در آن مرحله افزون ميكند. با خود ميگويد: الحمد الله من يك ليقاتهايي دارم كه مورد قبول همسرم است. خانم از لياقتهاي خانمش تشكر كند، آنها را شناسايي و تقدير كند. به ديگران بگويد: ما در زندگي يك چنين موفقيتهايي داريم. اين روش، احساس موفقيت را ميافزايد و اين افزايش، آنها را در طريق زندگي سعادتمند ياري ميكنند. بنابراين بايد خوبيهاي يكديگر را ببينند و سپاس بگويند. اين روش اميد به موفقيت را افزون ميكند.
اما مديريت داخلي خانواده با خانمهاست، البته مديريت كلي خانواده با آقايان است. قرآن كريم ميفرمايد: «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم»1چون اين آقاست كه خرج خانه را ميپردازد و اداره خانه به عهد اوست. سالار خانواده هم خداي متعال است و به امر خدا و ائمه اطهار و دين بايد خانواده به گردش بيايد بنابراين نه مرد سالاري خوب است، نه زن سالاري نه مادر سالاري، نه مادر زن سالاري، نه مادر شوهر سالاري! بايد ببينيم خداي متعال در هر مو قعيتي چه وظيفهاي براي ما معين كرده، همان را عمل كنيم و وقتي كه عمل كرديم آن هنگام است كه موفّق هستيم. آن كسي كه به غير از رهنمود پروردگار عمل كند و خود را موفق بداند، خود را فريب داده و دنبال سراب رفته، آن كسي به چشمه سرشاري گواراي امنيت و موفقيت ميرسد كه با نقشهاي كه خدا معين كرده حركت كند. اگر با نقشۀ خودش يا نقشه ديگران حركت كند، دنبال سراب رفته است و كسي كه دنبال سراب برود، هر چه بيشتر ميدود كمتر ميرسد و هر چه بيشتر ميكوشد، تشنهتر ميشود: «و مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتيّ اذا جائه لم يجد شيئا و وجد الله عنده فوفاه حسانه والله سريع الحساب».2
«كساني كه كافر شدند اعمالشان هم چون سرابي است در يك كوير كه انسان تشنه از دور آن را آب ميپندارد، اما هنگامي كه سراغ آن ميرود هيچ آبي نمييابد و خدا را نزد خويش حاضر ببيند كه حساب كارش را تمام و كمال بدهد و خداوند سريع الحساب است.
استاد حسين خاني:
در مورد فرمايشات استاد حسيني من يك خاطرهاي به ذهنم رسيد؛ در يكي از خاطرات ميخواندم كه از يك دختر خانمي بعد از اين كه ازدواج كرده بود پرسيده بودند: شما از جلسه خواستگاري چه خاطرهاي داريد؟ ايشان گفته بود روز خواستگاري كه داماد به همراه خانواده خود به منزل ما آمده بودند من دلم ميخواست ببينم كه اينها چه كساني هستند. من در اتاقي بودم كه در كنار اتاق پذيرايي بود كه بين آن دو دري فاصله بود. پشت اين در مقداري رختخاب گذاشته بودند كه ارتفاع آن بالا آمده بود و بالاي درب شيشه بود. من براي اين كه ايشان را ببينم رفتم بالاي اين رختخوابها و از شيشه داشتم داما را ميديدم كه چه جور آدمي است و پدر و مادرش چه جوري هستند. از قضا اين رختوابها به در فشار آورد و در باز شد من با رختخوابها توي اتاق افتادم!
استاد حسيني:
پس اين افتادن خودش مقدمه موفقيت بوده چون گاهي افتادن مقدمه موفقيت است!
استاد صفورايي:
من شخصاً در مشاورههاي متعددي كه داشتهام يكي از نشانههي خانوادۀ موفق را احترام زوجين به يكديگر ديدهام؛ يعني در بسياري از خانوادهها مشكلات اقتصادي وجود دارد، بچهها مريض ميشوند، خانه ندارند و مستأجر هستند و … ميتوانيم بگوييم بعضيها كشكولي از مشكلات هستند ولي در عين حال ميتوانيم اسم اين خانواده را يك خانواده موفق بگذاريم؛ چرا؟ چون ميبينيم اينها كاملاً احترام يكديگر را حفظ ميكنند، با احترام يكديگر را صدا ميزنند آن مردي كه به خاطر مشكلات اقتصادي تحت فشار رواني است وقتي ميبيند كه علي رغم همه اين مشكلات خانمش در همه جهات با او با احترام برخورد ميكند، احساس خوشبختي به او دست ميدهد. عكس آن هم همين جور است. وقتي خانم ميبيند آقا در موقعيتي نيست كه وضعيت را تغيير بدهد، در سختي و فشار قرار گرفته ولي در عين حال با احترام با او برخورد ميكند، به زندگي دل گرم ميشود وقتي دل آقا و خانم به زندگي گرم بود حتماً اين زندگي موفق خواهد بود.
ويژگي دوم كه در بسياري از خانوادهها مشاهده ميشود و موجب ميشود كه علي رغم همه مشكلات احساس موفقيت كنند، محبت به يكديگر است. چنان كه گفتهاند: از محبت خارها گل ميشود. اگر زوجين همراه با فرزندانشان در فضايي محبتآميز زندگي كنند، گلستاني را تشكيل ميدهند كه روز به روز هم گلهاي اين گلستان بيشتر ميشود و هم شادابي و آرامش آنها بيشتر ميشود، اما اگر اين خانواده نسبت به همديگر محبت نداشته باشند تو پيوسته به يكديگر ايراد بگيرند، خارستان درست ميكنند. هر جا پايشان را بگذارند پايشان درد ميگيرد، دستشان درد ميگيرد، صبح كه بلند ميشوند، چشمشان به خار ميافتد! ظهر كه خانه ميآيند چشمشمان به خار ميافتد. در زندگي پر از خار اميدي به موفقيت نيست.
منبع :
1- نساء، 34
2- نور، 39

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.