به این نکته ها توجه کنید، آن گاه ببين چقدر ميتواني با آنها كنار بيايي و آنها را در خود تثبيت كني؟

نکته های کوچک برای رسيدن به زندگی شاد و معنادار اينها برخي از نكاتي است كه شايد بتواند ما را در رسيدن به يك زندگي شاد و معنادار كمك كند.
تباه كنندهترين عادتها هراس و نگراني است.
بزرگترين لذتها بخشش و فراخ دستي است.
بزرگترين فقر و ناداري فقدان احترام به خويشتن است.
خشنود كنندهترين كارها كمكرساني و ياري به ديگران است.
پستترين شاخصهاي شخصيت انسان خود خواهي و خود محوري است.
در تير رسترين انسانها رهبران خدمتگزار و خود باختگان يك ملتاند!
بزرگترين منبع و موهبت الهي دوران جواني ما است!
كار آمدترين تلنگر برانگيزاننده2 ن
تشويق و اميد بخشي به افراد است.
دشوارترين چالش زندگي غلبه و پيروزي بر ترسها است.
كارآمدترين و قرصهاي خوابآور و آرام بخش ذهن آرام و آشتيجو است.
بزرگترين عامل اختلال شخصيت بهانه تراشي يا عذر آنوري توجيه گرانه است.
قدرتمندترين نيروي زندگي عشق است.
خطرناكترين عامل بر هم زننده روابط و نظام اجتماعي شايعه افكني و سخن چيني است.
شگرفترين و كار آمدترين رايانهي جهان مغز انسان است.
ناگزيرترين دست مايهي انسان در زندگي اميد است
مرگبارترين سلاح زبان لجام نايافتهي انسان است.
نافذترين و پروشورترين دو واژهي زندگي من ميتوانم3 است.
بزرگترين سرمايهي زندگي ايمان به خدا است.
بيارزشترين هيجانها خود خوريهاي توهمآميز4 است.
قشنگترين و زيباترين جامه بر تن انسان يك لبخنداست.
ارزندهترين داراييها انسجام و درهم تنيدگي5شخصيتي است.
قدرتمندترين كانال و ابزار ارتباطي انسان دعا و مناجات با خدا است.
سرايت كنندهترين روحيه در ميان انسانها شور و اشتياق6 است.
Tiny but Great Facts in human life