خواستگاری که از نظر سیاسی تفاوت دیدگاه دارد می توان امید داشت که تغیر می کند ؟

استاد آقا تهراني;وقتي ميخواهي انتخاب كني او را بگونهاي كه اكنون هست، بايد بپذيري مسائل سياسي متفاوت است. گاهي بحث به انتخابات، شوراي شهر مربوط است و گاهي ولايت فقيه مطرح است، اگر واقعاً طرف اصلاً ولايت فقيه را قبول نداشته باشد و شما آن را قبول داشته باشيد نبايد ريسك كرد. مسائل فرعي و جزئي قابل حل است.