30 قانون جهانی موفقيت

30 قانون جهانی موفقيت

قانون انگيزه: هر چه ميگوييد يا انجام ميدهيد از تمايلات دروني، خواستههاي شما سرچشمه ميگيرد. پس براي رسيدن به موفقت بايد انگيزهها را مشخص كرد تا با يك برنامهريزي اصولي به هدف رسيد.

قانون انتظار:
اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چيزي را در جهان پيرامونتان داشته باشيد آن چيز به وقوع ميپيوندد. شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل ميكنيد و اين انتظار بر رفتار و چگونگي برخورد اطرافيانتان تأثير ميگذارد.

قانون تمركز
هر چيزي را كه روي آن تمركز كرده و به آن فكر كنيد در زندگي واقعي، شكل گرفته و گسترش پيدا ميكند. بنابراين بايد فكر خود را بر چيزهايي متمركز كنيد كه واقعاً طالب آن هستند.

قانون عادت
حداقل 95 درصد از كارهايي كه انجام ميدهيم از روي عادت است. پس ميتوانيم عادتهايي را كه موقفيتمان را تضمين ميكنند در خود پرورش دهيم؛ و تا هنگامي كه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيك و غير ارادي انجام نشود، تمرين و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهيم.                                                                                                                                                  قانون انتخاب
زندگي ما نتيجه انتخابهاي ما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افكار خود آزاد هستيم، كنترل كامل زندگي و تمامي آن چه برايمان اتفاق ميافتد در دست خودمان است.                                                                                                            قانون تفكر مثبت
براي رسيدن به موفقت و شادي، تفكر مثبت امري ضروري است. شيوه تفكر شما نشان دهندهي ارزشها، اعتقادات تو انتظارات شماست.                                                                                                                                                        قانون تغشيير
تغيير، غير قابل اجتناب است و ما بايد استاد تغيير باشيم نه قرباني آن.                                                                            قانون كنترل
سلامتي، شادي و عملكرد درست از طريق كنترل كامل افكار، اعمال و شرايط پيرامونمان به وجود ميآيد.                                 قانون مسئوليت
هر چه و هر كجا كه هستيد به خاطر آن است كه خودتان اين طور خواستهايد. مسئوليت كامل آن چه هستيد، آن چه كه به دست آوردهايد و آن چه كه خواهيد شد بر عهده خود شماست.                                                                                            قانون پاداش
عالم در نظم كامل به سر ميبرد وما پاداش كامل اعمالمان را ميگيريم. هميشه از همان دست كه ميدهيم از همان دست ميگيريم. اگر از عالم بيشتر دريافت ميكنيد به اين دليل است كه بيشتر ميبخشيد.                                                              قانون خدمت
پاداشهايي را كه در زندگي ميگيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران كار كنيد و تواناييهاي خود را افزايش دهيد، در عرصههاي مختلف زندگي خود بيشتر پيشرفت ميكنيد.                  قانون علت و معلول
هر چه به دليلي رخ ميدهد. براي هر علتي معلولي است و براي هر معلولي علت يا علتهاي به خصوصي وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگي هر كاري را كه بخواهيد ميتوانيد انجام دهيد به شرط آن كه تصميم بگيريد كه دقيقاً چه ميخواهيد و سپس عمل كنيد.                                                                        قانون عينيت يافتن ذهنيات
دنياي پيرامون شما تجلي فيزيكي دنياي درون شماست. كار اصلي شما در زندگي اين است كه زندگي مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد. زندگي ايدهآل خود را با تمام جزييات آن مجسم كنيد و اين تصوير ذهني را تا زماني كه در دنياي پيرامون شما تحقق پيدا كند حفظ كنيد.
زندگي بيروني شما بازتاب زندگي دروني شماست. بين طرز تفكر و احساسات دروني شما، و عملكرد و تجارب بيرونيتان رابطه مستقيم وجود دارد. روابط اجتماعي، وضعيت جسماني شرايط مالي و موفقيتهاي شما بازتاب دنياي دروني شماست.
قانون باور از 30 قانون جهانی موفقيت
هر چيزي را كه عميقاً باور داشته باشيد به واقعيت تبديل ميشود. شما آنچه را كه مي بينيد باور نميكنيد بلكه آن چيزي را ميبينيد كه قبلاً به عنوان باور انتخاب كرده ايد. پس بايد باورهاي محدود كننده اي را كه مانع موفقيت شما هستند شناسايي كنيد و آن ها را از بين ببريد.                                                                                                                                  قانون ارزش ها
نحوه عملكرد شما هميشه با زير بناييترين ارزشها واعتقادات شما هماهنگ است. ان چه كه ارزشهايي را كه واقعاً به آن اعتقاد داريد بيان ميكند ادعاهاي شما نيست بلكه گفته ها، اعمال و انتخابهاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است.

قانون تأثير تلاش

همه اميدها، روياها، هدفها، و آرمانهاي ما در گرو سخت كوشي است. هر چه بيشتر تلاش كنيم؛ موفقيت بيشتري كسب خواهيم كرد.

قانون آمادگي
در هر حوزهاي موفقترين افراد، آنها هستند كه وقت بيشتري ار صرف كسب آمادگي براي انجام كارها ميكنند. عملكرد خوب نتيجه آمادگي كامل است                                                                                                                                    .قانون ذهن
شما تبديل به همان چيزي مي شويد كه درباره آن بيشتر فكر مي كنيد. پس هميشه درباره چيزهايي فكر كنيد كه واقعاً طالب آن هستيد.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.