رخدادهای طول درد زايمان

سؤال: آيا حتماً به تزريق سرم نياز خواهم داشت؟

زايمان را مي‌توان بسادگي با پيشرفت ديلاتاسيون (باز شدن. م) سرويکس و عبور کودک از واژن، شرح داد.
اولين مرحلة زايمان: سرويکس بتدريج باز مي‌شود تا کودک قادر باشد از ميان آن عبور کندو. يک سرويکس کاملاً باز حدود 10 سانتيمتر قطر دارد، به اندازة يک مشت باز. باز شدن کامل سرويکس ساعتها طول خواهد کشيد اما جز در موارد نادر، درد زايمان بيش از 24 ساعت نخواهد بود.

رخدادهای طول درد زايمان را کامل بررسی می کنیم
احساسي که باديلاتاسيون همراه است، انقباض ناميده مي‌شود اما شما ممکن است آنرا بشکل حملات متناوب، کشش و انفجار حس کنيد.
خنده‌دار اينست که اين تجربه در بين اغلب مادران رخ مي‌دهد، آنها معمولاً هنگام درد زايمان فرياد مي‌زنند:«ديگر هيچوقت باردار نخواهم شد.» و درست پس از بدنيا آمدن کودک و ديدن نوزاد مي‌گويند: « واقعاً که احساس فوق‌العاده‌اي است.» در زايمان وظايف متعددي بر عهدة مادر است، بايد در ميان انقباضات تميرنهاي تنفسي را انجام دهد، افکار مثبتي داشته باشد، از بيرون آمدن کود قبل از کامل شدن سرويکس جلوگيري کند و بالاخره کودک را به خارج از واژن براند. اگر بتوانيد اين مراحل را خوب پشت سر بگذاريد، در اولين ديدار با نوزادتان احساس خوبي خواهيد داشت.
تجربة شما از زايمان مسلماً متأثر از يکسري عوامل خواهد بود: اينکه زايمان چقدر طول بکشد، چگونه پيشرفت کند، همسرتان که در کنار شماست چگونه رفتار کند، پزشک يا پرستاران تا چه حد شما را تشويق کنند و در جايي که هستيد چقدر احساس راحتي نمائيد. گاهي چيزهاي کوچکي، تغيير بزرگي در روحيه‌تان بوجود خواهد آورد. تکنيکهاي تنفسي‌اي که در کلاسهاي آموز زايمان فراگرفته ايد، مي‌تواند بشما کمک کند تا درد زايمان را که گاه بشکل حيرت‌آوري دشوار است، بهتر تحمل کنيد. اگر در حين زايمان اين روشها را فراموش کرديد، نگران نباشيد، همسرتان يا پرستار مي‌تواند آنها را بيادتان بياورد.
اگر زايمان در يکي از مراحل شکست بخورد، يعني اينکه پيشرفت آن متوقف شود، اولين کار ( بشرط آنکه نه مادر و نه کودک هيچ علامتي از استرس نشان ندهند) اين خواهد بود که فقط منتظر شويد تا شايد درد زايمان، دوباره پيشرفت را شروع کند. زايمان هميشه مانند قطاري که روي ريل راه برود، پيوسته نيست، گاهي تنها علت توقف زايمان اينست که شما در مرحلة سکون قرار گرفته‌ايد، در اين صورت پزشک آنرا تشخيص خواهد داد اما اگر درد زايمان واقعاً در مرحلة فعال متوقف شده باشد، ممکن است احتياج به تحريک با اکسي توسين داشته باشيد تا انقباضات رحم دوباره آغاز شود. برخي از زنان از حرکت در حين انقباض منتفرند اما بعضي ديگر در اين هنگام با حرکت احساس راحتي بيشتري مي‌نمايند اما گاه حرکت و يا قدم زدن مي‌تواند انقباضات را تحريک کرده و به زايمان سرعت بخشد.
اگر درد زايمان شروع نشده و بيش از دو هفته از تاريخ زايمان گذشته باشد و يا زايمان براثر بيماري يا ناتواني خاصي زودتر از موعد مقرر ضرورت يابد، مي‌توان درد را مصنوعاً ايجاد کرد. اگر غشاء کيسة آمنيوتيک پاره شود و بدنبال آن درد زايمان رخ ندهد نيز اغلب درد را بطور مصنوعي ايجاد مي‌کنند.
مرحلة دوم، بيرون راندن کودک: هنگاميکه سرويکس کاملاً باز شد، کودک مي‌تواند از رحم خارج شود و از کانال زايماني عبور کند اما لازم است که شاما نيز در اين مرحله به او کمک کنيد بايد نفس را نگهداشته و مانند زمانيکه به روده‌ها فشار مي‌آوريد، به پائين فشار وارد کنيد. دوباره فشار را قطع کرده و نفس بکشيد، با اين روش مي توانيد انرژي خود را بيشتر حفظ کنيد.
برخي از مادران پس از دو يا سه فشار احساس مي‌کنند کودک خارج شده است. با اينکه گاه واقعاً اين اتفاق رخ مي‌دهد، معمولاً اين احساس کاذب بوده و خروج کودک بسيار ديرتر از آني است که شما تصور مي کنيد. فشار آوريد اما بين فشارها استراحت کنيد. زمانيکه به تنفس احتياج داردي به پزشک بگوئيد و اگر پزشکتان موافقت کرد، سعي کنيد وضعيت قرار گرفتنتان را تغيير دهيد مثلاً بشکل چمباتمه زدن که خروج کودک را راحتتر مي‌کند، بنشينيد.
در زماني که فواصل بين انقباضات کوتاه شده باشد، ممکن است پزشک به خروج کودک بوسيلة فور سپس (انبري با صفحات کمي خميده و بزرگ) يا خارج کنندة وکيوم ( کلاهکي که روي سر جنين قرار گرفته و ايجاد کشش مي‌کند) سرعت بخشيد. نياز به کمک با فور سپس به اين معني نيست که شما در زايمان شکست خورده‌ايد بلکه اينکار به چند دليل ضرورت مي‌يابد: کودک بزرگ و يا کانال زايماني تنگ باشد، فشاري که براي خروج کودک وارد مي‌کنيد کافي نباشد، بسيار خسته و فرسوده شده باشيد، مرحلة دوم زايمان ( تا باز شدن کامل سرويکس) بسيار طولاني شده باشد و يا کودک شروع به نشان دادن علائم استرس نموده باشد.
پزشک ممکن است هنگام خروج کودک برايتان اپي‌زيوتومي انجام دهد. اپي‌زيوتومي برش عرضي از واژن بطرف ( نه بداخل) آنوس ( مقعد) است و موجب مي‌گردد که عبور کودک سهل‌تر انجام شده و احتمال پارگي واژن و پرينئوم ( منطقة بين واژن و معقد) کاهش يابد. پارگي‌اي که بطور طبيعي ايجاد مي‌شود اغلب داراي دندانه‌هاي تيز بوده و اگر بشکل مناسبي درمان نگردد، اسکار ( محل جوش زخم) آزار دهنده‌اي ايجاد مي‌کند و يا استحکام واژن را از بين برده و ماهيچة واژن شل مي‌گردد. قوي بودن ماهيچة واژن از جهت لذت جنسي در زوجين بسيار مهم است. با ايجاد اپي‌زيوتومي مي‌توان پس از زايمان بافت ماهيچه را در منطقة پرينئوم بهم نزديک کرده و منفذ واژن را به اندازة تقريباً طبيعي خود در آورد.
پس از اينکه کودک بدنيا آمد، پزشک بند ناف را قطع مي‌کند. بهتر است اين عمل را پس از بدنيا آمدن کودک هر چه سريعتر انجام داد تا احتمال بروز يرقان به حداقل برسد.
انتظار نداشته باشيد که کودکتان شبيه به نوزادان فربهي باشد که تصويرشان را روي قوطيهاي غذاي کودک ديده‌ايد. نوزادان اغلب لاغر بوده و صورت و دبنشان از ماده‌اي پنيري شکل بنام ورنيکس پوشيده شده است. گاه بروي بدنش لکه‌هاي خون ديده مي‌شود. در صورت لزوم پزشک موکوس را از داخل دهان کودک ساکشن خواهد کرد. در يک الي پنج دقيقه پس از تولد، پزشک ظاهر، رفلکسها و تنفس کودک را معاينه و بررسي کرده و برطبق مقياس آپگار به او امتياز خواهد دارد. کمي پس از آن شما و همسرتان مي‌توانيد کودک را بغل کرده و اگر آماده باشيد مراقبت از او را برعهده بگيريد.
مرحلة سوم، خروج جفت: حدود 6 تا 30 دقيقه پس از بدنيا آمدن کودک جفت نيز خارجح مي‌شود. چون جفت کوچکتر از کودک است ( و همچنين قابل انعطاف‌تر زيرا حاوي استخوان و سربزرگي نيست که با فشار از يک محل کوچک بگذرد)، خورج آن آسانتر خواهد بود. با اينکه شما در اين زمان محو تماشاي کودکتان شده‌ايد ممکن است بخواهيد که جفت را نيز ببينيد. جفت شبيه يک جگر بزرگ است با بافتي مارپيچ و اختصاصي.

مقاله‌های مشابه

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

بیماری sma چیست؟ حمایت از فاطمه یوسفی کودک مبتلا

فاطمه ده ماهه و در شهر قم زندگی می کند اما متاسفانه دارای بیماری sma است این بیماری منجر به تحلیل عضلانی نخاع کودک می شود که در پی آن مشکلات تنفسی و روشن کردن عضلات را به همراه بیاورد این بیماری ژنتیکی است و تنها تا قبل از دو سالگی فرصت برای درمان او می باشد و اگر...

بیشتر بخوانید
کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

کارزار جمع آوری امضا در حمایت از درمان فاطمه کوچولو بیمار مبتلا به SMA

بسمه تعالی مسئول محترم دفتر بیت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس موضوع: درخواست مساعدت جهت تأمین داروی زولژنسما برای درمان فاطمه یوسفی بیمار مبتلا به SMA با سلام...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.