براي تسهیل در روند زایمان چه بايد کرد؟

سؤال: براي بهبودي چه بايد کرد؟

زايمان کار بسيار مشکلي است و بايد پس از زايمان، زمان کافي براي استراحت داشته باشيد و همچنين خود را با چند تغيير وفق دهيد:

براي تسهیل در روند زایمان چه بايد کرد؟
تغييرات هورموني، بدن را تحت تأثير قرار داده و احساساتتان بشکل واقعي خود درخواهند آمد. به هورمونهايي که حاملگي را تقويت مي‌کردند ديگر نياز نخواهد بود بجز آنهايي که براي ادامه شيردهي نيز لازم هستند، اين هورمونها کمک مي‌کنند که رحم به حالت اوليه برگشته و پستانها براي ترشح کلستروم آماده شوند ( مادة غليظي که پستانها سه يا چند روز قبل از ترشح شير، مي‌سازند)
زمان بين حاملگي و بازگشت به حالت طبيعي مي‌تواند بسيار دشوار باشد، افسردگي پس از زايمان مخلوطي است از گريه و اندوه و عصبانيتهاي گاه و بگياه که برخي از زنان در ده روز يا بيشتر پس از تولد کودک تجربه مي‌کنند. اين آشفتگي بخشي بدليل تغييرات هورموني و بخشي نيز براثر اينست که تولد کودک معادل خواهد بود با يک تغيير ناگهاني و بزرگ در زندگي؛ با بدنيا آمدن کودک، شما بايد در نقش جديد و پرمسئوليتي فرو ريود، يک طرح جديد براي خواب، تجديد نظر در مورد مناسبات خود با همسر و يا کودکان ديگر، بحث در فاميل براي اينکه اسم کودک را چه بگذاريد، تماس با اداره براي ترتيب دادن کارهاي اداري و تعيين زمان بازگشت به سرکار، نوشتن دهها نامة تشکر براي آشنايان، مرتب کردن اتاقها و گنجه هايي که تميز کردن آنها در زمان بارداري برايتان مقدور نبود، تنها بخشي از کارهايي است که بايد پس از زايمان انجام دهيد.
اما بسياري از زنان هم هيچگاه افسردگي پس از زايمان را تجربه نمي‌کنند، ارگ شما دچار افسردگي هستيد، نگران نباشيد معمولاً اين حالت پس از ده روز تا دو هفته از بين خواهد رفت. براي اينکه برفع اين حالت کمک بيشتري کرده باشيد، مي‌توانيد از همسر خود در کارهاي مربوط به کودک کمک بيشتري بخواهيد، در صورت لزوم از مادر يا خواهر يا يکي زا دوستان نزديک بخواهيد که چند روزي را با شما بسر برد، تصور کارهاي عقب مانده و احتمالاً گرفتاريهاي مادي را از سر بيرون کرده و سعي کنيد خود را بشي ردادن به کودک و مراقبت از او سرگرم کنيد، کودکان ديگرتان را مزاحم ندانسته و آنها را نيز در کارهاي مربوط به نوزاد شرکت دهيد، به حرفهاي آنها گوش کنيد و برايشان کتاب بخوانيد، نوشتن نامه هاي تشکر را به بعد موکول کرده و تنها با کسانيکه از صحبت با آنها لذت مي‌بريد، تلفني تماس بگيريد. تنها از غذاهاي ويتامين‌دار و پخته استفاده کنيد و آبيموة تازه بنوشيد.
اگکر افسردگيتان از بين نرفته، بهتر است به يک روانپزشک مراجعه کنيد. اگر پس از سپري شدن دو هفته افسردگي خفيف‌تر شد اما هنوز هم ادامه دارد، مي‌توانيد از گروههاي کمک به مادر سود جوئيد.
شير خوردن يک مهارت غريزي است و شما نبايد آنرا به کودک آموزش دهيد. گاه صحنة شير دادن مادر به کودک بدين شکل است: پدر با صداي بلند مشغول خواند يک راهنماي شيردهي است و مادر به دنبال راهي مي گردد تا وضعيت شيردادن به کودک را بهتر کند. اين حالت را عوض کرده و آنرا بشکل مادر با نشاطي در آوريد که براحتي و با لذت به کودک خود شير مي‌دهد. براي اينکه راحتتر باشيد مي‌توانيد کودک را در آغوش گرفته و به او شير دهيد. اين روش طبيعي‌تر و راحتتر است.
اگر تغذيه با شير مادر را انتخاب نکنيد ممکن است پزشک برايتان دارويي تجويز کند که از جريان شير جلوگيري مي‌کند اما اينکار هميشه ضروري نيست زيرا سينه‌ها متورم شده و بطور طبيعي شير ديگر ترشح نمي‌‌شود.
اپي‌زيوتومي: اين جراحي کوچک و ساده مي‌تواند باعث بروز احساس بسيار ناخوشايندي شود. قرار دادن کيسة يخ در منطقة اپي‌زيوتومي براي 24 ساعت پس از زايمان مي‌تواند کمک کند تا ورم اين منطقه کاهش يابد.
پس از آن مي‌توان براي تسکين درد از کيسة آبگرم و يا وان آبگرم استفاده نمود. اين منطقه را با پاشيدن آب بوسيلة آبفشان، پس از ادرار و دفع مدفوع تميز کنيد. نوارهاي بهداشتي را هر چند ساعت يکبار عوض کنيد.
برخي از زنان از اين مي‌ترسند که فشار روده‌ها هنگام دفع مدفوع موجب باز شدن و پاره شدن بخيه‌ها شود. بنابراين از دفع خودداري کرده و دچار يبوست مي‌شوند. نگران نباشيد بخيه‌ها کاملاً محکم هستند. معمولاً تنقيه براي بکار انداختن دوبارة روده‌ها ضرورت ندارد.
نشستن تا زماني که بخيه‌ها کاملاً درمان نيافته‌اند، مشکل خواهد بود ( يک تا دو هفته) بنابراين هنگام نشستن روي يک پهلو تکيه دهيد يا از تيوپهاي هوا که در فروشگاهها پزشکي موجود است، استفاده کنيد. اين حلقه‌ها موجب مي‌شوند که منطقة پرينئوم روي صندلي يا تخت تکيه نکرده و روي بخيه‌ها فشار وارد نشود.
عمل سزارين: بهبودي در چند مرحله صورت مي‌گيرد. در چند روز پس از سزارين شما به داروهاي مسکن نياز خواهيد داشت. پزشک مي‌تواند دارويي برايتان تجويز کند که در شيردهي تأثير نامطلوب نگذارد. هنگام سرفه و عطسه روي شکم فشار تقويت کننده وارد کنيد تا بخيه‌ها کشيده نشوند.
بسياري از زنان از درد شديدي که مي‌تواند براثر تجمع گاز باشد، شکايت دارند. در واقع درد ناشي از گاز به اين دليل بوجود مي‌آيد که محفظة روده‌ها از گاز پرشده و همزمان حرکت روده‌ها متوقف مي‌گردد. با حرکات دودي روده، گاز عبور کرده و درد تسکين مي‌يابد.
شکمتان را با قرار دادن يک بالشتک روي شکم هنگام سرفه، خنده، عطسه و يا هنگام تغييروضعيت، از کشيدگي محافظت کنيد. تمرينهاي تنفسي را با کمک همين بالشتک انجام دهيد تا ماهيچه‌ها زودتر به قوام سابق برگردند:
در حاليکه بالشتک را روي شکم گرفته‌ايد، دم را از بيني داخل ريه بکشيد، سپس بالشتک را به آرامي بطرف خودتان فشار داده و بازدم را از دهان خارج کنيد.
بالشتک هنگام شيردهي نيز مي‌تواند کمک خوبي برايتان باشد. هنگاميکه کودک را در آغوش مي‌گيريد، بازويتان را روي بالشتک تکيه دهيد و بالشتک ديگري را بشکل يک سپر محافظ روي زخم بگيريد. نوزادها بنظر ظريف و کوچک مي‌آيند اما لگدشان قدرت زيادي دارد.
اگر يکي از اين لگدها را روي شکمتان احساس کنيد، نظرتان راجع به قدرت کودکتان تغيير خواهد کرد و هيچگاه قرار دادن بالشکتک را فراموش نخواهدي کرد!
روز بعد از عمل، زماني است که بايد براي اولين بار راه رفتن را شروع کنيد، اگر چه احتمالاً هيچ علاقه‌اي به اينکار نخواهيد داشت اما با کمک همسرتان يا پرستار به مبارزة آن برويد. روي تخت نشسته و پاها را از يکطرف آويزان کنيد، سپس برخاسته و براي مدت کوتاهي قدم بزنيد تا به گردش جريان خون و بهبودي خود کمک کرده باشيد. قدم زدن، با قدمهاي آهسته و لاک‌پشت ‌وار آغاز مي گردد اما با ادامة اينکار در خواهيد يافت که بتدريج به قدرتتان افزوده شده است. هنگام قدم زدن احتمالاً وسوسه خواهيد شد که با خم شدن بروي شکم از محل زخم محافظت کنيد اما بهتر است سعي کنيد که همچنان راست راه برويد زيرا نه تنها براي جريان خود بهبودي مؤثرتر است بلکه به روش غلط راه رفتن عادت نخواهيد کرد.
چند روز پس از سزارين احتمالاً مي‌توانيد دوش بگيريد ( نه حمام) بدليل اينکه ممکن است هنگام ايستادن دچار سرگيجه شويد، همسرتان و يا پرستار بايد در زمان دوش گرفتن در کنارتان بوده و بشما کمک کنند تا دوباره به رختخواب بگرديد.
پزشک احتمالاً در اولين معاينه پس از زايمان بخيه‌ها يا گيره ها را برخواهيد داشت. در خانه نيز به حد کافي استراحت کنيد، آهسته راه برويد، تمرينهاي تنفسي را انجام دهيد، فکر خود را معطوف به کودک و مراقبت از او نمائيد و از بودن با او لذت ببريد تا قدرت شما هر چه زودتر جبران شود.

مقاله‌های مشابه

یکنواخت شدن زندگی همسران

یکنواخت شدن زندگی همسران

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان اگر از روزمرگی خسته شده اید، خوشحال نیستید، انگیزه کافی برای زندگی ندارید و غم و اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی در زندگی تان تلاش کنید. هنگامی که شما در یک رابطه شروع به ناسازگاری میکنید، احتمالا...

بیشتر بخوانید
تعریف و انواع عشق ناکام

تعریف و انواع عشق ناکام

گروه روانشناسی سپیدار تحت نظر دکتر محمد ترکمان عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند؛ بی‌تردید هر رابطه‌ای با مرگ یا جدایی خاتمه می‌‌یابد و تجربه عشق به رویارویی اجتناب ناپذیر فقدان می‌انجامد. افراد در سراسر زندگی خود عشق و فقدان را تجربه می‌کند. هر چند فقدان عموماً به از...

بیشتر بخوانید

شما هم به جمع ۱۰۰,۰۰۰ مشترک خبرنامه‌ ما بپیونید

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.