چه زمان و چگونه می‌توانم از وقوع حاملگی مطمئن شوم؟اين مسئله بستگي دارد به اينکه شما چقدر مشتاق دانستن آن باشيد. اگر نمي‌خواهيد به مطب پزشک مراجعه کنيد، به داروخانه رفته و يک تست خانگي براي تشخيص حاملگي خريداري کنيد. مانند آزمايشگاهها، تست خانگي نيز مشخص مي‌کند که آيا ادرار شما حاوي (Human chorionic gonadotropin)hcG يا همان هورمون حاملگي هست يا خير.
ممکن است از اينکه اين نتيجه را به تنهايي و در خلوت خانه‌تان بدست مي‌آوريد، لذت ببريد اما اغلب نتيجة تست خانگي تشخيص بارداري ( و همچنين آزمايشگاه) بستگي به اين دارد که از وقوع آبستني چه مدتي گذشته باشد، آزمايش بشکل صحيحي صورت بگيرد، و نمونة ادرار تصادفاً آلوده نگردد و …
بنابراين درست نتيجه‌گيري کرده‌ايم اگر بگوئيم که بهتر است حتي در صورت مثبت بودن تست ادرار، آزمايش خون نيز انجام شود. اين آزمايش، تست حاملگي سُرم ناميده مي‌شود و صحت بيشتري نسبت به آزمايش ادرار دارد؛ اين آزمايش نه تنها وجود هورمون hcG را اثبات مي‌کند بلکه اندازة آنرا نيز تعيين مي‌نمايد. اندازه‌گيري هورمون hcG را اثبات مي‌کند بلکه اندازة آنرا نيز تعيين مي‌نمايد. اندازه گيري هورمون hcG به اين دليل اهميت دارد که وجود بيش از حد زياد و يا کم اين هورمون مي‌تواند هشدار دهنده بوده و پزشک را از وجود يک مشکل احتمالي از قبيل سقط جنين يا حاملگي خارج رحمي ( وضعيت خطرناکي که در آن حاملگي بجاي رحم، در لولة فالوپ انجام مي‌گيرد) آگاه سازد.
در اين صورت پزشک براي اطمينان از حاملگي رحمي احتمالاً معاينه داخل لگني انجام خواهد داد تا محل جايگزيني جنين را مشخص سازد. همين امتحان ساده مي‌تواند اولين قدم براي مراقبتهاي دوران قبل از زايمان باشد.