سبک يا خالی شدن سردل زنان باردار

نکته 44: دو تا سه هفته قبل از شروع زايمان رحم به سمت پائين و جلو متمايل مي‌شود. اين حالت را خانم‌هاي باردار سبک شدن يا خالي شدن سر دل يا پائين افتادن ناف مي‌نامند. معمولاً در 65 درصد حاملگي‌ها اتفاق مي‌افتد و زمان سبک شدن سر دل در حاملگي‌هاي اول معمولاً زودتر و در حاملگي‌هاي بعدي ديرتر و گاهي درست قبل از زايمان است. با نزول جنين به داخل لگن و سبک شدن سر دل تنفس زنان باردار راحتتر مي‌شود ولي نکته 45: از طرف ديگر با فشار سرجنين به روي اعصاب و قسمت‌هاي مختلف لگن، درد و تير کشيدن پاها شروع مي‌شود. در موارد نادر سبک شدن سر دل به قدري ناگهاني است که باعث وحشت بيمار مي‌شود.