در بعضي از خانم‌هاي باردار در يکي دو ماه اول در موعد مقرر براي قاعدگي يکي دو روز لکه‌بيني و ترشحات خوني مختصر ديده مي‌شود که مهم نيست ولي به هر حال بايد استراحت نمايند و با پزشک خود تماس بگيرند، زيرا خونريزي در سه ماهه اول ممکن است به علت مانند سقط جنين يا آبستني خارج رحمي باشد.
خون و نسوج خارج شده از مهبل را بايد جمع‌آوري نمود و به پزشک نشان داد زيرا او با ديدن آن کامل يا ناقص بودن سقط را تشخيص داده و در مورد عمل جراحي تصميم مي‌گيرد.لکه‌بينی و خونريزی در دوران بارداری چه پیامدهایی دارد؟
در سه ماهه آخر بارداري خونريزي و لکه‌بيني در جدا شدن قبل از موقع جفت و جفت سرراهي مشاهده مي‌شود.
لکه بيني و خونريزي مختصر ناشي از زخم يا سرطان دهانه رحم نادر است ولي بايد احتمال وقوع آن را هميشه به خاطر سپرد و حتماً در تمام موارد لکه‌بيني به پزشک متخصص مراجعه نمود.