در ماه‌هاي اول حاملگی زن باردار چند بار در شب براي ادرار کردن از خواب بيدار مي‌شود. البته در مدت روز هم تعداد دفعات ادرار کردن افزايش مي‌يابد.تکرار ادرار در دوران نشانه چیست؟
نکته 255: علت اين امر تغيير در وضعيت رحم است زيرا مثانه در جلوي رحم قرار دارد و چون رحم به علت حاملگي بزرگ مي‌شود بر روي مثانه فشار وارد آورده و احساس احتياج به ادرار کردن به وجود مي‌آيد. در بعضي از موارد هر دفعه بيش از چند قطره ادرار خارج نمي‌شود. نکته 256: تکرر ادرار بعد از ماه چهار به علت تغيير مکان رحم و خارج شدن آن از لگن و وارد شدن آن به داخل حفره شکم از بين مي‌رود. نکته 257: در ماه آخر بارداري بعد از ورود سرجنين به داخل لگن دوباره ظرفيت مثانه کمتر از معمول مي‌گردد و ميل مفرط به ادرار کردن ظاهر مي‌شود. در اين زمان با سرفه، خنده بلند و پائين رفتن از پله ادرار بدون اختيار خارج مي‌شود، به طوري که بعضي از خانم‌ها در ماه‌ آخر براي خيس نشدن از پد (نوار بهداشتي) استفاده مي‌کنند.
گاهي تکرر ادرار تشديد يافته و مزاحمت و مشکل بزرگي را به وجود مي‌آورد. نکته 258: اگر ميل به ادرار کردن شديد بوده و با احساس سوزش و سردرد همراه باشد بلافاصله بايد به پزشک متخصص مراجعه نمائيد. زيرا احتملا عفونت مثانه و ماري ادرار در دوران بارداري بسيار زياد است و در صورت عدم درمان ممکن است باعث زايمان زودرس بشود.