منظور از پذيرش طفل اين است که طفل شاهکار خلقت و صنعت خداوند است ،‌امانتي است از سوي او در دست والدين و مخصوصاً مادر در قبال حفظ اين امانت مسئوليت دارد . بايد آن را پذيرفت و مورد احترام قرار داد و کسي حق ندارد با نظر بي‌اعتنايي و سردي بدو بنگرد و يا مورد اهانتش قرار دهد .
و نيزمنظور از پذيرش آن است طفل را همانگونه که هست قبول کنيم نه بدانگونه که بايد باشد ، يعني زيبايي يا زشتي ، نقص يا کمال کودک نمي‌تواند موجب پذيرش يا طرد او گردد . قبول اين امانت وظيفه است و والدين در قبال آن مسئولند .