نوع پذيرش کودک را به همانگونه که هست بايد پذيرفت نه بدانگونه که بايد باشد ، و احترام و پذيرش او بايد قولي و عملي باشد. از تحقير و اهانت به او خودداري شود در غير اين صورت نتايج زيانبخشي خواهد داشت .