فوايد شير مادر در تغذیه کودک موجب اقناع رواني طفل مي‌شود و کودکاني که با شير مادر تغذيه مي‌کنند کمتر دچار ناراحتي رواني مي‌شوند و حتي از نظر جسمي سالمترند و کمتر گرفتار ناراحتي معدي مي‌باشند . شير مادر به عقيده روانشناسان کودکان را شاد و خرسند نگه مي‌دارد و حتي از نظر اخلاقي هم در کودک اثر مثبت دارد . تغذيه از مادر کودک را به مادر نزديکتر مي‌کند و طفل از اين نزديکي احساس رضايت دارد و روحيه‌اش شاداب‌تر است .