عدم تغذيه از مادر موجب پديد آمدن ناراحتي‌ها و نگراني‌هايي براي کودک است که از جمله بيماري‌هاي عصبي است . هيچ شيرخوارگاه يا پرورشگاه هر چند هم منظم باشد ، باز جاي مادر را پر نمي‌کند و نمي‌تواند محبت مادرانه تقديم کند .
زيان عدم تغذيه از مادر همه گاه زيانبخش است مخصوصاً در 4-5 ماه اول زندگي کودک . اگر مادري به علت کارمندي و اشتغال قادر به دادن شير در ساعات معين نيست لااقل عصرها پس از فراغت طفل را شير دهد ، در چنان صورتي عوارض به مراتب کمتر است .