تغذيه كودك با شير مادر، ماننده هر شيوۀ جديد ديگر، نياز به مهمارت دارد؛ مخصوصاً در نخستين روزهاي تولد كودك. مادر بايد به خود وقت و آرامش كافي بدهد و به مقدار فراوان آب بنوشد. چگونگي تماس كودك با سينه مادر بسيار مهم است و اگر اين تماس به شكل صحيح انجام نشود، هم براي كودك و هم براي مادر، ناراحت كننده خواهد بود.
تغذيه با شير مادر بايد با صبر و پشتكار، دستورات بهيار و ماما را (تا ده روز پس از تولد كودك) پيگيري كند و پس از ده روز از راهنمايي مشاوران در مراكز بهداشت كمك بگيرد. تغذيه با شير مادر ميتواند تا زمان رضايت و آمادگي مادر و كودك ـ هر دو ـ ادامه يابد؛ حال 6 ماه، 1 سال و با بيشتر.