معمولاً همه ما به امتياز تغذيه كودك با شير مادر آگاهي داريم، اما اين شيوه هنگامي «بهترين» است كه هم كودك و هم مادر احساس راحتي كنند. بعضي مادرها ميدانند كه از همان ابتدا بايد با شيشه به كودك خود شير بدهند؛ و بعضي ديگر اين كار را هفتهها يا ماهها بعد، شروع خواهند كرد.
شير خشك به گونهاي ساخته ميشود كه از نظر مواد غذايي، تا حد امكان كاملاً شبيه شير مادر باشد. با اين حال زمان هضم شير خشك، طولانيتر از شير مادر است.

تغذيه كودك با شير بنابراين كودكاني كه با شير خشك تغذيه ميشوند، به يك نظم حدود 4 ساعت يك بار عادت ميكنند. با اين حال به ياد داشته باشيد كه براي برنامهريزي و تنظيم ساعت نوبت شيردهي، فقط به عادتهاي تغذيهاي كودك خود توجه كنيد.