ميتوان شير گاو  پاستوريزۀ پر چرب را همراه با سرلاك و يا غذاهاي پخته شده پس از 6 ماهگي به كودك داد. اما اين شير به عنوان غذاي اصلي براي كودكان زير يك سال توصيه نميشود. شير گاو داراي مقدار كمي آهن و ساير مواد حياتي مورد نياز رشد كودك است. بر خلاف شير خشك كه سرشار از آهن، ويتامين و ساير مواد مورد نياز است. اين مواد (آهن، ويتامني و…) به شير بز، شير گوسفند، سويا (غير نوزادان) و شير بزنج و شير جو نيز افزوده ميشود.
شيرهاي پرچرب داراي ويتامينها و چربيهاي قابل جذب بيشتري هستند و انرژي بيشتري توليد ميكنند، به همين دليل اغلب متخصصان تغذيه، شير خشك پر چرب را براي تغذيه كودكان توصيه مي كنند مگر آنكه مشكل اضافه وزن داشته باشند. شما مي توانيد پس از دو سالگي به كودك خود شير گاوه كم چرب بدهيد و پس از پنج سالگي شير گاو بدون چربي. البته در صورتي كه كودك اشتهاي خوبي داشته باشد تو از غذاهاي متنوع ديگري استفاده كند.