شير خشك  از چهار ماهگي و يا زماني كه شير خود را قطع ميكنيد، ميتانيد روزانه به ازاي هر 450 گرم وزن كودك، 60 ميلي ليتر شير خشك براي كودك در نظر بگيريد.