در تهيه و آماده سازي و شير و غذاي كودك، موارد بهداشتي و پاكيزگي، نقشي حياتي دارند؛ سيستم ايمني بدن كودكان به تدريج رشد مي كند. بنابراين آنها در مقابل ميكروب ها، آلودهكنندهها و حشرات، آسيبپذيرتر و حساس تر هستند.
ضد عفونی كردن وسايل شير دهی ميتوان با استفاده از چند شيوه مختلف وسايل كودك را ضد عفوني كرد:
ضد عفوني با بخار: اين دستگاه الكتريكي در دو اندازه وجود دارد؛ به مدت 10 دقيقه وسايل را ضد عفوني ميكند و براي شيشه، سر شيشه و قاشقهاي غذاخوري كودك مناسب است.
ضد عفوني به كمك مايكروويو (مايكروفر): مي توان از ظرفهاي پلاستيكي در بسته كه درون مايكروفر جا ميگيرند، به مدت 7 دقيقه با قدرت كامل، براي اين كار استفاده كرد. اين ظرفها براي شيشه، سر شيشه و قاشق غذا خوري كودك در طول شب مناسب هستند.
ضد عفوني كنندههاي محلول در آب سرد: اين يك شيوۀ قديمي اما با صرف است. در اين شيوه، وسايل به مدت 30 دقيقه در مايع ضد عفوني كنندۀ رقيق شده در آب سرد، قرار داده ميشوند. اين شيوه براي ضد عفوني كردن شيشه، سر شيشه و اشياي بزرگ مناسب است.
ظروف و وسايل بزرگ را در يك قابلمه بزرگ پر از آب قرار دهيد و آنها را به مدت 5 دقيقه بجوشانيد. ظروف و وسايل آمادهسازي غذا (دستگاه نرم كنندۀ مواد غذايي، مخلوط كن، قسمتهاي پلاستيكي، چاقو و…) را در آب گرم بخيسانيد، سپس آنها را با آب جوش بشوييد و بگذاريد كاملاً خشك شوند.