اگر چه كودك شما تا زماني مشخصي غذاها ومواد مورد نياز خود را دريافت كرده است، اما لازم است كه براي شروع تغذيه كودک با غذاهای سفت هم برنامه ريزي داشته باشيد. اين كار را با دادن يك نيمه وعده در نيمروز شروع كنيد و بعد به تدريج، بعد ا زدو- سه هفته غداي سفت را به عنوان عذاي دوم يا كمكي به كار ببريد. غذاي وعده سوم را هم ميتوانيد بعد از دو- سه هفته (يعني حدود6 ماهگي) شروع كنيد.
هنگامي كه برنامه غذايي كودك به سه وعده رسيد، سعي كنيد توازني در زمان بندي آنها ايجاد كنيد، يعني دفعات و زمان آن را به زمان صرف صبحانه، نهار و شام خانواده نزديكتر كنيد تا بتوانيد در هنگام 12 ماهگي، كودك را براي پذيرش غذاي خانواده آماده كنيد.