بيشتر پدر و مادرها به تجربه فهميدهاند كه كودكشان بعد از خواب صبح، تمايل بيشتري براي صرف غذاهاي سفت و جامد دارد. اگر شما بچههاي بزرگتري هم داريد، و بايد آنها را به مدرسه بفرستيد، پس از آن فرصت داريد تا به كودك خود غذا بدهيد و سپس به ساير امور خانه برسيد. در اولين روزها. در هنگام تغذيه كودك. اول مقدار كمي شير خشك به او بدهيد، يا فقط از يك سينه به او شير بدهيد تا او كمي گرسنه بماند و براي غذا اشتها داشته باشد، چون شما نميتوانيد بچهاي را كه سير شده و اشتها ندارد به خوردن چند قاشق غذا، تشويق كنيد. قاشقهاي اوليه غذا بايد كوچك و نيمه پر باشند. اگر كودك مقداري از غذا را برگرداند، نگران نشويد.

ارائه غذا به كودک چگونگي دريافت و بلع غذا، يا مكيدن شير دو واكنش متفاوت است و كودك براي عادت و هماهنگي با اين شيوه جديد، به زمان نياز دارد. كودك را از نزديك و روبه رو، براي خوردن غذا تشويق كنيد و با رفتار محبت آميز و كلمات صميمانه و شاد، تجربه لذت بخشي از خوردن اولين قاشقهاي غذا براي او ايجاد كنيد.