اگر كودك شما كمتر از 5 ماه سن دارد، وزنش مناسب است و در طول شب، خوب ميخوابد اما، رغبتي به خوردن غذا با قاشق نشان نميدهد، شايد هنوز زود باشد كه او را از شير بگيريد.

براي كودكان بالاتر از 5 ماه، از پزشك و يا مشاوره تغذيه كمك بگيريد، شايد مشكل چنين كودكاني، خود قاشق و يا موادي است كه به او داده ميشود. در چنين مواردي، يك قاشق ديگر انتخاب كنيد: قاشق كوچكتر و صافتري (البته اگر قاشق قبلي خميده بوده) از مواد پلاستيكي و نرم تهيه كنيد. مواد داخل قاشق را م مي توانيد،، متنوع كنيد: كمي پورۀ نرم و صاف سيب زميني يا پورۀ كره بادام زميني (در ايران، ميتوان حريره بادام را جاگزين كرد) را به كودك بدهيد.

كودك رغبتی به خوردن غذا با قاشق نشان نداد هرگز به كودك با زور و اجبار غذا ندهيد! همچنين پوره برنج و …. را درون شيشه نريزيد و با سر شيشه به او غذا ندهيد!