اگر كودك قبل از 9 ماهگي متولد شده است، در مورد شيوه تغذيه او با پزشك يا متخصص تغذيه مشورت كنيد. چنين كودكاني داراي ذخيره كمي از آهن و روي در بدن خود هستند، چون اين مواد به شكل عادي در هفتههاي آخر بارداري مادر، در بدن جنين ساخته ميشود. بنابراين كودكان زودرس، نياز به دريافت قطرههاي ويتامين به عنوان مكمل غذايي دارند. (در اين مورد به صفحه 76، مطلب: «آيا بايد به كودك قطره هاي خوراكي ويتامين داد؟» مراجعه كنيد.)
به عنوان يك قانون كلي، غذاهاي جامد بايد پس از 4 تا 6 ماهگي به كودكان داده شوند؛ بنابراين در مورد كودكان زودرس، زمان شروع غذاهاي جامد به حدود 6 تا 8 ماهگي ميرسد.