دستگاه گوارش كودك براي تطبيق و هماهنگي از شير به غذاي جامد، نياز به زمان دارد. پس بهترين راه اين است كه در آغاز تغذيه با غذاي جامد، دستگاه گوارش او را با عجله و طعم و مزههاي مختلف خسته نكنيم.
در نخستين روزها و هفته هاي تغذيه با غذاي جامد، بايد از دادن بعضي از غذاها به كودك خودداري كرد

غذاهای ممنوع کودک را امیدورام کاملا فهمیده باشید.