از اين شيرها، فقط در صورتي كه مخصوص كودكان تهيه شوند، ميتوان استفاده كرد. از شير بز و يا سويا، فقط پس از مشورت با پزشك كودك و يا متخصص تغذيه استفاده كنيد.

شير گاو، بز و شير سويا در غذاهای کودک ممنوع است