آزمايشهای مشترک برای سنين 18 تا 30 ماهگی

انجام اين آزمايشها به توانايي کودک در انجام درخواستهاي ساده بستگي دارد . شکل سنتي اين آزمايش درخواست از کودک براي اشاره به اعضاي بدن يا انجام درخواستهاي ساده مثل «آن را بده به مامان » بدون هيچ اشاره بصري است . از دو سالگي به بعد آزمايشهاي تفکيک زباني ، مثل آزمايش «اسباب بازي مک کورميک » را مي‌توان انجام داد . در اين آزمايش از چهار واژه دوتايي استفاده مي‌شود و کودکي که داراي شنوايي طبيعي است بايد حداقل 80 درصد موارد را با سطح صداي 40dB شناسايي کند . يک نمونه دستگاه خودکار براي انجام اين آزمايش ، هم اکنون در بازار در دسترس است .
تذکر : بايد توجه داشت که برخي از کودکان ممکن است به دليل مشکلات شنوايي يا تاخير در پيشرفت زباني از انجام مطلوب آزمايش تفکيک زباني ناتوان باشند .